Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH309 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders yedinci dönem sosyal hizmet öğrencilerine sağlık bakım ortamlarında sosyal hizmet mesleğinin tanıtılmasına ve tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarının öğretilmesine yardımcı olur. Hastaneler ve diğer sağlık bakım kuruluşları sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli istihdam sektörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, çeşitli hastalıklardan doğrudan veya dolaylı olarak ruhsal, sosyal ve ekonomik yönlerden etkilenen bireylere, gruplara, ailelere ve topluma nasıl etkili yardım sağlanacağının öğrenilmesi gerekmektedir. Çeşitli ortamlardaki tedavi ekibinde sosyal hizmet uzmanının rolü ve tedavi hizmetlerinin farklı basamaklarında sunulan hizmetler ders süresince ele alınacaktır
Dersin İçeriği : Dersin amacı, kapsamı ve öğrencilerin sorumlulukları hakkında bilgilendirme; Sağlık Bakım Uygulamalarında Tıbbi Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi, Sağlık Alanında Sosyal Hizmetle İlgili Mevzuat, Kronik Hastalığı Olan Bireyler için Sosyal Hizmet: Hastalıkların Psikososyal Yönleri ve Güçlendirme Yaklaşımına Dayalı Klinik Müdahaleler, Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri, Yaslı Bireylerle ve Ailelerle Sosyal Hizmet: Mikro Düzey Müdahaleler, Tıbbi Sorunlar: Kardiyovaskuler Hastalıklar ve Ruh Sağlığı Sorunları, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Kanser: Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Nefrolojik Sosyal Hizmet ve Grup Çalışması Örneği, Diyabet: Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Yazılı Ödev Sunumları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oral, M. ve Tuncay, T. (2012). ?Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Sorumlulukları? Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 93-114.
Tuncay, T. (2007). "Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik", Sağlık ve Toplum, 17(2), 13-20.
Tuncay, T. (2009). Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 69-88.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Gösteri, Örnek Olay İncelemesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sağlık bakım ortamlarında sosyal hizmet uygulamalarının tarihçesini ve kapsamını öğrenir.<br />
  • 2 Bir sağlık kurumunda genelci yaklaşımla mikro, mezzo ve makro ölçekte yapılacak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.<br /><br />
  • 3 Sağlık ortamlarında sosyal hizmet uygulamasının bağlamını değerlendirir.
  • 4 Sağlık alanında sosyal hizmet mevzuatını öğrenir.
  • 5 Sağlık bakım ekibinde sosyal hizmet uzmanının rollerini değerlendirir.
  • 6 Sosyal hizmet uygulamasında, müracaatçı sistemlerinin sağlığının biyolojik, psikososyal ve çevresel belirleyicilerine ilişkin temel değerlendirme becerileri geliştirir.
  • 7 Müracaatçı sistemlerinin gereksinimleri, güçleri ve amaçlarına yönelik değerlendirmeye dayalı psikososyal müdahale stratejileri geliştirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse genel giriş ve öğrencilerin oryantasyonu - Tarihsel arkaplan ve Sağlık Alanında Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi - Kuramsal Perspektifler - Çvresi içinde birey perspektifi - Biyopsikososyal model - Medikal model
2.Hafta *Mevzuat - Tıbbi Sosyal Hizmetin Kapsamı - Tıbbi Sosyal Hizmetin tarihçesi (Türkiye) - Yasal Çerçeve: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği - Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi
3.Hafta *Sağlığın ve Hastalığın Sosyal İnşası - Sağlık derken ne kastediliyor? - Hastalık derken ne kastediliyor?
4.Hafta *Sağlık Bakım Ortamlarında Sosyal Hizmet Rolleri - Medikal yaklaşımın sınırları - Sağlık ekiplerinde sosyal çalışmacının rolleri
5.Hafta *Sağlık Bakım Ortamlarında Sosyal Hizmet Rolleri - Sağlığın tasarımının bir parçası olarak sosyal çalışma - İnterdisipliner yaklaşım - Yeterlilikler
6.Hafta *Ara sınav
7.Hafta *Sağlık Davranışı Kuramları - Sosyal hizmet araştırması ve uygulamasında kuramın kullanımı - Rasyonel tercih temelli kuramsal yaklaşımlar - Sosyal ağ temelli kuramsal yaklaşımlar - Sosyal eylem kuramı - Sağlık hizmetleri kullanımının
8.Hafta *Bedensel ve Ruhsal Sağlık: Değerlendirme ve Müdahale 1 - Hastalık risikini artıran psikososyal koşullar - Bedensel sağlık ve akıl sağlığının rolü - Psikososyal durumun incelenmesi - Anksiyete ve duydudurum bozuklukları - Ayırıcı değer
9.Hafta *Bedensel ve Ruhsal Sağlık: Değerlendirme ve Müdahale 1 - İntihar - Psikososyal müdahale stratejileri - Bilgilendirme ve psikoeğitim - Uyum danışmanlığı - Stres yönetimi ve sağlığı destekleyici davranışlar
10.Hafta *Değer ve etik temeli - Hasta Hakları
11.Hafta *Onkoloji Sosyal Hizmeti - Psikoonkolojinin tarihçesi - Kanserin epidemiyolojisi ve tedavisi - Kronik hastalık olarak kanser - Kanserin anlamı - Kanser ve aile - Bir çocuk kanser olduğunda - Kanserli yaşlılar
12.Hafta *Nefroloji Sosyal Hizmeti - Bir halk sağlığı sorunu olarak kronik böbrek yetmezliği - Psikososyal yönler - Ramifications of psychosocialissues
13.Hafta *Organ Nakli Sosyal Hizmeti - Organ nakli hakkında - Hastanın deneyimi - Donörün deneyimi - Transplantasyon ünitesinde sosyal çalışmacı
14.Hafta *Psikiyatrik Sosyal Hizmet - Ruhsal hastalıklar hakkında - DSM-IV hakkında bilgi - Sosyal hizmet ve ruhsal sağlığın tarihçesi - Hastanın deneyimi - Ailenin deneyimi - Psikiyatrik sosyal çalışmacı - Tanı, tedavi ve izleme süreci
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00