Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH208 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet bilim dalında verilere dayalı ilişkiler hakkındaki çıkarımlar için gerekli olan istatistiksel yöntemlerin öğrencilere teorik olarak verilmesidir. Ders, sosyal hizmet bilim dalında uygulamalı çalışmalardan örneklerle desteklenecek ve böylece öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya taşımaları sağlanacaktır.
Dersin İçeriği : Temel Kavramlar, Verilerin Düzenlenmesi, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Dağılımlar: Binom, Hipergeometrik, Poisson, Hipotez kontrolü, Parametrik istatistik yöntemler: Tek örneklem t testi, İki grup ortalama arasındaki farklar (Student’s t test), Üç ve daha fazla grup ortalaması arasındaki farklar (Tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırmalar), Parametrik olmayan istatistik yöntemler: Tek örneklem işaret testi, İki grup medyanı arasındaki farklar (Mann Whitney-U testi), Üç ve daha fazla grup Medyanı arasındaki farklar(Kruskal Wallis testi ve çoklu karşılaştırmalar yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research, Sokal R. R., Rohlf F. J., 3 rd edition, W. H. Freeman & Co. 2. Bioistatistics, A Foundation For Analysis in the Health Sciences, Wayne W. D., John Wiley & Sons,Inc., 1995. 3. Biyoistatistik, Kesici, T., Kocabaş , Z., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1998. 4. Biyoistatistik. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V.,Özdemir Yayıncılık, Ankara,1995. 5. Introduction to Mathematical Statistics, Hogg, R., Craig, A., Macmillan Publishing Co., Inc., Toronto, 1970. 6. İstatistiğe giriş, İkiz, F., Püskülcü, H., Eren,Ş.,Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1996. 7. İstatistik Metodları. Düzgüneş,O.,Kesici,T.,Gürbüz,F.,A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları,Ankara,1983. 8. Research Methods in Physical Activity ,Thomas, J. R., Nelson, J.K... 9. Statistics for Experimenters, An Introduction to Design, Data Analysis, and Model Building, Box, E.P.G., Hunter, G.W., Hunter, J. S.,John Wiley & Sons,Inc., 1978. 10. Statistical Methods, Snedecor, G. W., Cochran,W. G., The Iowa State University Press, 1980. 11. Statistics with Applications to the Biological and Health Sciences, M. Anthony Schork, Richard D. Remington, Prentice Hall, 2000
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Diğer

  • 1 1. İstatistik biliminin temel kavramları hakkında fikir sahibi olacaktır.
  • 2 2. Sayısal verileri düzenleyip bu verilerden mantıklı sonuçlar çıkarabilmek için belirli biçimlerde sınıflandırmalar yapabilecektir.
  • 3 3. Elde edilen verilerin yapısına ve amacına uygun olarak hangi istatistiksel metotların kullanılması konusunda fikir yürütebilecektir.
  • 4 4. İstatistiksel analiz sonuçlarını yorumlayıp genellemeler yapabilecek ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilecektir.
  • 5 Öğrenci dağılımlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. İstatistiğe giriş, temel kavramlar
2.Hafta *2. Değişkenlerin özetlenmesi: Frekans dağılım tabloları
3.Hafta *3. Değişkenlerin özetlenmesi: Grafikler
4.Hafta *4. Merkezi eğilim ölçüleri
5.Hafta *5. Değişim ölçüleri
6.Hafta *6. Regresyon, Korelasyon ve SPSS uygulama
7.Hafta *7. Ara sınav
8.Hafta *8. Dağılımlar (Binom, Normal)
9.Hafta *9. Örnekleme dağılımı ve hipotez kontrolü
10.Hafta *10. Z kontrolü, t tkonrolü
11.Hafta *11. Bağımsız iki grup karşılaştırılması (Parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle) ve SPSS uygulama
12.Hafta *12. Bağımlı iki grup karşılaştırılması(Parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle) ve SPSS uygulama
13.Hafta *13. Ikiden fazla grup karşılaştırılması, (Parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle) ve SPSS uygulama
14.Hafta *14. Değerlendirme
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00