Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH203 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 1 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersinin amacı öğrencinin, insanın biyolojik, psikolojik, sosyal gelişimi ve değişimi ile bebeklikten, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişim ve değişimine yönelik temel kavramları, kuramsal yaklaşımları öğrenmesi ve bireyin içinde yaşadığı aile, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumla sosyal etkileşimi fark etme ve analiz etme becerisi kazanmasıdır.
Dersin İçeriği : Bu ders içeriğinde;-insanın bebeklikten-yetişkinliğe kadar olan evresindeki, biyolojik, psikolojik ve sosyal değişim ve gelişimleri;-insanın geçirdiği dönemleri kapsayan (psikolojik ve sosyal) kuram ve bilgi birikimleri; -insanın gelişim dönemlerinde çevresiyle etkileşimi ve sonuçları yer almaktadır.Planlı Değişme Süreci ve değerlendirme yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. 10.Basım İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1993.<br />2. Çağdaş, Aysel ve Seçer Zarife. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal ve Ahlak Gelişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2002.<br />3. Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. 5. Basım İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.<br />4.Cüceloğlu, Doğan. Yeniden İnsan İnsana. İstanbul:Remzi Kitabevi, 1997. <br />5.Cüceloğlu, Doğan. Yetişkin Çocuklar, Sistem Yayıncılık, 1997.<br />6.Cılga, İbrahim. "Batman'da Genç Kız İntiharları," Toplum ve Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını. Edt: Cılga, İbrahim. Aliye Mavili Aktaş, Kasım Karataş, Veli Duyan. 13/1, 2002.<br />7.Doğan, İsmail. Akıllı Küçük Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.<br />8.Dökmen, Üstün. Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak. 3. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.<br />9.Gander, Mary. Harry W. Gardiner. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Onur, Bekir. 1. Basım. Ankara: İmge Kitabevi, 1993.<br />10.Hortaçsu, Nuran. Çocuklukta İlişkiler: Ana, Baba, Kardeş ve Arkadaş. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2002<br />11.Hurlock, Elizabeth B. Child Development. Sixth Edition. New York: Mc Graw-Hill, Inc, 1978.<br />12. İçağasıoğlu Çoban, A. (2009). Adölesan evlilikleri Aile ve Toplum. 11(16); 37-51.<br />13.Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Basım İstanbul: Evrim Yayınevi,Sosyal Psikolojisi Dizisi 1, 1999.<br />14.Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. 2. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999. <br />15.Postman, Nail. Çocukluğun Yokoluşu, Ankara:İmge Kitabevi, 1995.<br />16.Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd. Şti, 1987. <br />17.Öztürk, Orhan. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 7. Basım Hekimler Yayın Birliği, 1997. <br />18.Pillari, Vimala. Human Behavior in the Sacial Environmant. California: Brooks Cole Publishing Company, 1998. <br />19.Schultz, Duane P. Sydney Ellen Schultz. Modern Psikoloji Tarihi. Çev: Asalay, Y. 1. Basım. İstanbul: Kanüs Yayınları, 2001. <br />20.Uluğtekin, Sevda. "Çocuk Yetiştirme Yöntemleri Açısından Anababa Çocuk İlişkileri," Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 2, 1-3:21-69, 1984.<br />21.Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992. <br />22.Yörükoğlu, Atalay. Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1990.<br />23.Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuğun Kişilik Gelişimi, Yetiştirilmesi ve Ruhsal Sorunları, İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1997.<br />24.Zastrow C, K. Kirst- Ashmen. Understanding of the Human Behavior and the Social Environment. Second Ed. Chicago: Nelson Publishers, 1990.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma,Anlatım,Soru-Cevap,Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Ekolojik/sosyal sistem çerçevesini çok iyi tanımlayacak
  • 2 İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu kavrayacak
  • 3 Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görebilecek ve ilişkilendirebilecek
  • 4 Farklılık (diversity) kavramının bireyler üzerindeki etkilerini anlayacak
  • 5 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişimsel görev ve gelişimsel gereksinmeler ile risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinecek
  • 6 Sosyal hizmet müdahalesi için kuramsal bir temel oluşturacak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Kavramlarının Tanımı, Kullanımı
2.Hafta *İnsan Gelişimi ve Gelişim Görevleri Kavramlarının Açıklanması
3.Hafta *Doğum Öncesi Gelişim, Doğum Öncesi ve Hamilelik Süresince Bebeği ve Anneyi Olumsuz Etkileyebilecek Olaylar
4.Hafta *Bebeklik Döneminde Gelişim
5.Hafta *Bebeklik Döneminde Gelişim
6.Hafta *İlk Çocukluk Döneminde (2-6 yaş) Gelişim
7.Hafta *İlk Çocukluk Döneminde (2-6 yaş) Gelişiminde Riskler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişim
10.Hafta *Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişimi ve Gelişimde Riskler
11.Hafta *Ergenlik Döneminde Gelişim (12-21 yaş) Gelişim
12.Hafta *Ergenlik Döneminde Gelişim (12-21 yaş) Gelişim ve Gelişimde Riskler
13.Hafta *Ruh Sağlığı Kavramının Açıklanması ve Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması
14.Hafta *Ruhsal Hastalıkların Açıklanması
15.Hafta *Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00