Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR305 OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı İmparatorluğunun Devlet Teşkilatı ve müesseselerinin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin kavranması
Dersin İçeriği : Osmanlı Devletinin kurumları ve medeniyet unsurları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2000. Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2008. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara 1984. Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul 2011. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994. M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977. Leslie Pierce, Harem-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2010. İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007. Rhoads Murphey, Osmanlı'da Ordu ve Savaş 1500-1700, (çev. Tanju Akad), İstanbul 2007. Gabor Agoston, Barut , Top ve Tüfek - Osmanlı İmparatorluğunun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Tarihsel bilginin oluşmasında müessese ve medeniyetin önemimi kavrar
  • 2 Osmanlı devlet yapısını tanır
  • 3 Siyasi tarih ile kurum tarihi arasındaki ilişkiyi analiz eder
  • 4 Askeri yapı ile sayasi yapı arasındaki paralelliği anlar
  • 5 Merkez-taşra ilişkilerini tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı devlet yapısı ve yönetim anlayışı
*Abdüllatif Armağan, "Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler", Gazi Akademik Bakış, Cilt 5, Sayı 9, (Kış 2011), s. 139-156; Özer Ergenç, “Osmanlı Klasik Düzeni ve Özellikleri Üzerine Bazı Açıklamalar”, Osmanlı (Editör: Güler Eren, Bilim Editörleri: Kemal Çiçek, Cem Oğuz), C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 32- 39.
2.Hafta *Hanedan: Osmanlı Hanedanının ortaya çıkışı, Veraset sistemi, Osmanlıda Şehzadelik kurumu
*Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), İstanbul 2016, s. 61-82; Halil, “Osmanlı Padişahı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIII, No. 4, Ankara 1958, s. 102-126; Feridun Emecen, “Osmanlı Şehzadeleri ve Taşra İdaresi”, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, (Ed. Erol Özvar-Arif Bilgin), İstanbul 2008, s. 98-112; Abdülkadir Özcan, “Cülus”, DİA, VIII, İstanbul 1990, s. 108-114.
3.Hafta *Osmanlı Sarayı: Bîrun teşkilatı
*İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara 2014, s. 297-358; Mehmet İpşirli, "Osmanlı Saray Teşkilatı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 139-156.
4.Hafta *Osmanlı Sarayı: Enderun teşkilatı
*İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara 2014, s. 359-512; Mehmet İpşirli, "Osmanlı Saray Teşkilatı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 139-156.
5.Hafta *Divan-ı Hümâyûn
*Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s. 36-50; Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun, Ankara 1976; Mehmet İpşirli, "Osmanlı Saray Teşkilatı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 157-220.
6.Hafta *Osmanlı Askeri Teşkilatı: Merkez Kuvvetleri
*Abdülkadir Özcan, "Osmanlı Askeri Teşkilatı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (ed Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 337-349.
7.Hafta *Osmanlı Askeri Teşkilatı: Eyalet Kuvvetleri
*Abdülkadir Özcan, "Osmanlı Askeri Teşkilatı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (ed Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 351-360; Erhan Afyoncu, "Sipahi", DİA, cilt: 37, s. 256-258.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Osmanlı Askeri Teşkilatı: Deniz Ordusu
*İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992; İdris Bostan, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2014, s. 13-87.
10.Hafta *Osmanlı ordusunun modernleşmesi
*Edward J. Erickson, Mesut Uyar, Osmanlı Askeri Tarihi, İstanbul 2013.
11.Hafta *Osmanlıda Bürokrasi: Kalemiye
*Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600, İstanbul 2013, s. 223-239, Carter Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye, İstanbul 1996, s. 41-88.
12.Hafta *Osmanlı Maliye Teşkilatı: Maliye Bürokrasisi ve Defterhane
*Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s. 83-87; Erhan Afyoncu, "Defterhane", DİA, cilt: 9, s. 100-104.
13.Hafta *Osmanlı Maliye Teşkilatı: Hazine, Bütçeler ve Mali Teşkilatta Değişim
*Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000, s. 99-186; Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler I, (haz. Mehmet Genç - Erol Özvar), İstanbul 2006, s. 28-38; Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1985, s. 31-69.
14.Hafta *Osmanlı İlmiye Teşkilatı
*İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 1-132; Mehmet İpşirli, "Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994, s. 247-282.
15.Hafta *Teşrifat ve Törenler
*Filiz Karaca, "Teşrifat", DİA, cilt 40, s. 570-572; "Fâtih’in Teşkilât Kanûnnâmesi", (neşr. Abdülkadir Özcan), Tarih Dergisi, sy. 33 [1982], s. 11, 29-46; Hakan T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa: Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Merasimler, İstanbul 2004.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 108,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00