Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISLM345 İSLAM MİRAS HUKUKU (FERAİZ İLMİ) 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslâm miras hukuku kapsamına giren konuların öğrenimini sağlamak.
Dersin İçeriği : Miras hukukunun alanına giren konuları açıklar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mergînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedi, İstanbul, I-II, 1986. 2. Ayni, el- Binâye fi Şerhi’l-Hidâye, Beyrut, 1990. 3. Mevsıli, el- İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, İstanbul, tsz. 4. Meydani, el-Lübab fi Şerhi’l-Kitab, Beyrut, tsz. 5. Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku, C.1, İstanbul, 1996. 6. Acar, H.İbrahim, Anahatlarıyla İslam Aile Hukuku, Bursa, 2014. 7. Karaman, Hayreddin, Anahatlarıyla İslam Hukuku, II, İstanbul, 2010. 8. Aktan, Hamza, Mukayeseli İslam Miras Hukuku, İstanbul,1991. 9. Cürcani, Seyyid Şerif, Şerhu Feraiziü’s-Siraciyye, tsz.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, farklı yaklaşımların değerlendirilmesi ve tartışılması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Saffet Köse
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Dirik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Arş. Gör. Muhammed Ferruh Oruç Arş. Gör. Muhammet Taha Topçu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Miras hukuku konusunda bilgi edinebilme
  • 2 Miras hukukunu temel kavramları ve hak sahiplerinin paylarıyla birlikte ayrıntılı olarak açıklayabilme
  • 3 Miras hukuku ile ilgili güncel sorunlara çözüm üretebilme
  • 4 Miras hukuku ile ilgili bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme
  • 5 Uzmanlık alanıyla ilgili metinleri anlayarak yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İslam Miras Hukukunun Kaynakları, Terminolojisi ve Terike Üzerindeki haklar
2.Hafta *İslam Miras Hukukunun Kaynakları, Terminolojisi ve Terike Üzerindeki haklar
3.Hafta *Mirasçı Olmanın Şartları, Sebepleri ve Engelleri
4.Hafta *Mirasçı Olmanın Şartları, Sebepleri ve Engelleri
5.Hafta *Mirasçılar: Ashab-ı Feraiz
6.Hafta *Mirasçılar: Ashab-ı Feraiz
7.Hafta *Genel Değerlendirme
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Asabe ve Zevi’l-Erham
10.Hafta *Asabe ve Zevi’l-Erham
11.Hafta *Sulh ve Teharuc
12.Hafta *Sulh ve Teharuc
13.Hafta *Reddiye ve Avliye
14.Hafta *Reddiye ve Avliye

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 3,00 6,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00