Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISLM308 İSLAM HUKUKU II 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, eşya hukuku, borçlar hukuku ve usûl hukukunun temel kavram ve ögelerini öğretmek ve bu yolla öğrenciye İslam hukukunun yarısı sayılan "muamelat" hakkında fikir vermektir.
Dersin İçeriği : Eşya hukuku, borçlar hukuku ve usûl hukukunun temel kavram ve ögeleri öğretilir; bu yolla öğrencinin İslam hukukunun yarısı sayılan "muamelat" hakkında fikir edinmesi sağlanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aydın, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005. Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, farklı yaklaşımların tartışılması ve değerlendirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Saffet Köse
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Dirik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Arş. Gör. Muhammed Ferruh Oruç Arş. Gör. Muhammet Taha Topçu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kendisine verilen konular hakkında İslam hukukunun kaynaklarını kullanarak metin ve rapor yazabilir.
  • 2 Fıkıh mezheplerinin farklı yaklaşımlarını bilir ve analiz eder.
  • 3 İslam hukukundaki usûl-i muhakeme hukuku düzenlemelerini bilir.
  • 4 İslam borçlar hukukunun düzenlemelerini bilir.
  • 5 Öğrenci, İslam eşya hukukunun düzenlemelerini bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Eşya hukukuna giriş, aynî hak ve şahsî hak
2.Hafta *Mal kavramı (mülkiyet hakkının konusu)
3.Hafta *Mülkiyet
4.Hafta *Sınırlı aynî haklar ve ipotek
5.Hafta *Borçlar hukukuna giriş: borç ilişkisi, unsurları, kaynakları
6.Hafta *Akit kavramı ve unsurları
7.Hafta *Akdin kuruluş şartları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Akdin sıhhat şartları
10.Hafta *Sıhhat ve butlan
11.Hafta *Haksız fiiller
12.Hafta *Haksız iktisap
13.Hafta *Borcun sonuçları ve ortadan kalkması
14.Hafta *Usûl hukukuna giriş, mahkeme ve dava kavramları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 3,00 6,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00