Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 404 KORUMA VE RESTORASYON 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında, Çağdaş Koruma Yaklaşımları; Korumanın Fiziksel Boyutu: Malzeme çeşitliliği, Malzeme bozulmaları, Yapım teknik ve teknolojileri, Müdahaleler; Korumanın Sosyal Boyutları; Koruma Sürecindeki Risk Faktörü; Kültür Varlıklarını Belgelenmesi; Kullanılan Teknikler; Ulusal ve uluslararası belgeler kapsamında, koruma sürecinin ve gerekçelerinin tanımlanması, kuramsal ve yasal çerçeveyle birlikte, uygulama pratiğindeki son gelişmelerin kavranması, korunması ve sürdürülmesi gerekli yapılanmış çevrenin algılanması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği : Koruma Kavramı ve Kültürel Miras Tanımı; Koruma Tarihi ve Yaklaşımları; Türkiye’de Koruma ile İlgili Yasal Çerçeve: Koruma kanunu, İlke kararları, Yönetmelikler; Korumada Ulusal ve Uluslararası Gelişmeler; Kültürel Mirası Koruma Projeleri Yapan Uluslararası ve Ulusal Örgütler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Eyüpgiller, K. Mimari Koruma Üzerine Makaleler. Kitabevi Yayınları, 2019. 2. Ed. N. Özaslan, D. Özkut. Mimari Korumada Güncel Konular. Anadolu Ü. Yayınları, 2010. 3. Zakar, L., Eyüpgiller, K. Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri. YEM Yayınları, 2015. 4. Tunçer, M. Dünden Bugüne Kültürel Miras ve Koruma. Gazi Kitabevi, 2015 5. Boito, C. Korumak mı, Restore Etmek mi? Janus, 2018. 6. Ahunbay, Z. Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri. YEM Yayınları, 2019. 7. Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Oxford: Architectural, 2003 8. Erder, C. Tarihi Çevre Algısı. YEM Yayınları, 2018. 9. Viollet-le-Duc, E.E. Restorasyon Üzerine. Janus, 2019. 10. Riegl, A. Modern Anıt Kültü. Daimon, 2015. 11. Erder, Cevat. Our Architectural Heritage: from Consciousness to Conservation, (United Kingdom: Richard Clay Ltd., Bungay, 1986). 2 12. Ed. Madran E., Özgönül N., International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage, Ankara: METU yayınevi, 2001. 13. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2006. 14. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2006. 15. Madran E., Özgönül N., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Ankara: Mimarlar Odası, 2005. 16. Özkut, D. “Reducing Risk in ‘Preservation Project Management’: Re-definition of the ‘Preassessment Phase’”, PhD, İYTE, 2004. 17. Sey, Y. Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme. Ege Yayınları. 18. Standard and Guidance for The Collection, Documentation, Conservation and Research of Archaeological Materials, IFA, 2001. 19. B. ULUENGİN: Rölöve, Yapı Yayınları, İstanbul, 2002 20. Z. AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayın; İstanbul, 1996. 21. Şenyurt, O. Zamanın Mekanları Mekanın Zamanları: Osmanlı'da Mimari Mekan ve Yaşam. Doğu Kitabevi, 2018. 22. Tunçer, M. Korunamayan Kültürel Miras: Hacı Bayram Camisi ve Augustus Tapınağı Çevresi. Gazi Kitabevi, 2019. 23. Tapan, M. Koruma Sorunlarımız: Mimarlık ve Kentleşme. Cumhuriyet Yayınları, 2014. 24. International Directory of Training in Conservation of Cultural Property, 1994 Edition. Ed. By Conservation Institute Staff. (Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1994). 25. Jokilehto. Jukka. A history of architectural conservation. (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002 [1999], [1986]). 26. Kuban, Doğan. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu - Kuram ve Uygulama. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2000). 27. Madran E., Tanzimattan Cumhuritere Kültür Varlıklarının korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-1950, Ankara: METU yayınevi, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 – Kuramsal Çerçeve Sunumları 2 - Örnek Uygulama Paylaşımları 3 – Kent içindeki koruma ve restorasyon örneklerinin yerinde değerlendirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Ders teorik sunum ve alan çalışması şeklinde kurgulanmıştır.

  • 1 Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma
  • 2 Koruma projelerinin gerekli temel kuram ve teknikleri anlama
  • 3 Örneklerden faydalanarak, eleştirel düşünme becerisini geliştirme
  • 4 Koruma sürecinin ilgili yasal sorumlulukları farketme
  • 5 Koruma etiğini anlama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Koruma kavramı ve koruma sürecinin tanımlanması
2.Hafta *Koruma süreci kapsamında, kuramsal çerçevenin tanımlanması
3.Hafta *Koruma gerekçeleri ve Türkiye’deki yasal çerçevenin tanımlanması
4.Hafta *Koruma sürecinin kapsamının ve etaplarının tanımlanması
5.Hafta *Koruma sürecindeki risklerin tanımlanarak tartışılması
6.Hafta *Koruma sürecinde belgeleme ve ön sorgulama aşamasının kapsamının ve gerekçesinin tanımlanması
7.Hafta *Restitüsyon kavramının ve sürecinin tanımlanması
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Koruma projesinin kapsamının tanımlanması
10.Hafta *Kültür varlıklarında tipolojik ve morfolojik değişim, dönüşüm ve bozulmaların tartışılması
11.Hafta *Ulusal koruma örneklerinin tartışılması
12.Hafta *Ulusal koruma örneklerinin tartışılması
13.Hafta *Uluslararası koruma örneklerinin tartışılması
14.Hafta *Uluslararası koruma örneklerinin tartışılması
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 5 4,00 20,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Ev Ödevi 13 5,00 65,00
Teorik Ders Anlatım 13 3,00 39,00
Toplam : 181,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00