Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 302 ANADOLU SELÇUKLU DEVRİ YAPI GELENEĞİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Selçuklu Devletinin coğrafi yayılım alanını tanımlayarak, dönemin mimari faaliyetlerini siyasal, sosyal ve kültürel ortam dâhilinde ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Anadolu Selçuklu mimarisi tanıtılacak ve dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarındaki gelişime paralel olarak ortaya çıkan mimarideki üslup farklılıkları irdelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ögel, Semra (1986). Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul. Kuban, Doğan (1965). Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul. Aslanapa, Oktay (1991). Anadolu’da İlk Türk İslam Mimarisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara. Kuban, Doğan (2002). Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Peker A.U. ve Bilici K. (2006) (ed.). Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Mimarlık ve Sanat I-II, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Önkal, H. (1996). Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara. Cahen, Claude (2000). Osmanlılardan Önce Anadolu, (çev. Erol Üyepazarcı), Türk Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Cahen, Claude (2001). “13. Yüzyılın Başında Anadolu’da Ticaret.” Cogito 29: 132-144. Cantay, Gönül (1992). Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara. Eyice, Semavi (1960). “Mescid”, İslam Ansiklopedisi, 8, İstanbul 1960: 1-118. Kuran, Abdullah (1969). Anadolu Medreseleri, I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Ocak, Ahmet Yaşar (1978). “Zaviyeler Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından bir Deneme”, Vakıflar Dergisi, XIII, 1978: 248-268. Önge, Yılmaz (1991). “Selçuklularda ve Beyliklerde Ahşap Tavanlar”, Atatürk Konferansları, V, 1971-1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 179-195. Ötüken, Y.-A. Durukan-H. Acun-S. Pekak (1986). Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Parla, Canan (1997). I. Alaeddin Dönemi Yapılarında Biçim ve Estetik, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Turan, Osman (1946). “Selçuklu Kevansarayları.” Belleten, X/39: 471-496. Sözen, Metin (1970-72). Anadolu Medreseleri. Selçuklu ve Beylikler Devri, I-II, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1970-72. Sönmez, Zeki (1995). Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk mimarisinde Sanatçılar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995. Şaman Doğan, Nermin (2008). Isparta’da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi, Isparta Valiliği, Isparta 2008. Ünal, Hüseyin Rahmi (1982). Osmanlı Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4.Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatma

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 3 Dönemin yapı türlerini algılayabilme
  • 4 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu Devletinin tarihsel alt yapısı
2.Hafta *Baniler, sanatçılar, sanat ortamı ve mimari çevrenin oluşumu
3.Hafta *Başkent Konya ve Alaeddin Cami
4.Hafta *Anadolu Selçuklu Camileri I (Konya İplikçi Cami, Niğde Alaeddin Cami, Malatya Ulu Cami, Kayseri Huant Hatun Cami)
5.Hafta *Anadolu Selçuklu Camileri II (Kayseri Hacı Kılıç Cami, Mazgirt Elti Hatun Cami, Amasya Burmalı Minare Cami, Amasya Gök Medrese Cami, Develi Ulu Cami)
6.Hafta *Anadolu Selçuklu Camileri III, Ahşap Kullanılan Camiler (Akşehir Ulu Cami, Konya Sahip Ata Cami, Sivrihisar Ulu Cami, Afyon Ulu Cami, Ankara Arslanhane Cami)
7.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Ticaret ve Kervansaraylar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Anadolu Selçuklu Eğitim Kurumları
10.Hafta *Anadolu Selçuklu Zaviyeleri/İmaretleri
11.Hafta *Anadolu Selçuklu Mescitleri
12.Hafta *Selçuklu Türbeleri
13.Hafta *Mimari değerlendirme
14.Hafta *Genel tekrar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 10 3,00 30,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00