Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 104 KLASİK TÜRK EDEBİYATI II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere Klasik Türk edebiyatı nazım şekillerini ve ilk dönem ürünlerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği : Klâsik Türk şiiri nazım biçimleri; Klasik Türk edebiyatının kaynakları, Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati't-Türk, Edip Ahmed ve Atabetü'l-Hakayık, Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet, Sultan Veled, Hoca Dehhani, Şeyyad Hamza
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Dilçin Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1995. 2. İz Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım I, Akçağ Yay., Ankara. 3. İpekten, Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul. 4. Mengi, Mine (1997): Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yayınları, Ankara. 5. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara. 6. Türk Dili Dergisi Divan Şiiri Özel Sayısı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Klasik Türk edebiyatı nazım şekillerini kavrayabilme.
  • 2 Klasik Türk edebiyatının 11., 12. ve 13. yüzyıllarının önemli yazarları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
  • 3 Nazım şekillerini ve özelliklerini anlama.
  • 4 Klasik Türk Edebiyatının kaynaklarını idrak etme.
  • 5 Nazım şekillerinin özelliklerini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri: Mesnevi
2.Hafta *Klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri: Musammatlar
3.Hafta *Klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri: Musammatlar
4.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazım türleri: Nazire
5.Hafta *Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig; Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lügati't-Türk
6.Hafta *Edip Ahmed ve Atabetü'l-Hakayık; Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet
7.Hafta *Yunus Emre ve şiirleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Mevlana ve eserleri
10.Hafta *Hoca Dehhani ve gazelleri
11.Hafta *Gazel şerhi: Hoca Dehhani
12.Hafta *Sultan Veled
13.Hafta *Gazel şerhi: Sultan Veled
14.Hafta *Şeyyad Hamza

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00