Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS601 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal Bilimlerde temel metodolojik teorileri ve araştırma tekniklerini öğretmek
Dersin İçeriği : Sosyal bilimsel çalışmaların izlemesi gereken yöntem ve prosedürler hem teorik hem teknik boyutuyla son derece önemlidir. Bu açıdan sosyal bilim literatürünün önemli bir bölümünü, araştırma yöntem ve teknikleri üzerine geliştirilen çalışmalar oluşmaktadır. Diğer yandan yöntem konusu, sadece araştırma süreçlerinde uyulması gereken kurallar ve prosedürlerle sınırlı olmayıp, sosyal gerçeklikle ilişki kurmanın teorik, etik ve ontolojik içeriğini de içermektedir. Bu dersin amacı, sosyal bilimler metodolojisini, sözü edilen tüm boyutlarıyla incelemek ve araştırmaktır. Ders boyunca ontoloji, epistemoloji, sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, Durkheim, Comte ve Weber; pozitivizim ve hermeneutik, sosyal bilim araştırmalarında nicel ve nitel teknikler konuları işlenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Altunışık, R., Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS uygulamalı. 4. bs. Sakarya. Babbie, E. (2006), The Practice of Social Research, 11th ed. Belmont, CA: Wadsworth Bilgin, N. (2006), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Ankara, Siyasal Kitabevi. Creswell, J.W. (2009), Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. Kaptan, S. (1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 10. bs. Ankara: Tekışık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma, bireysel çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bulunmamaktadır
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Temel metodolojik kavramları öğrenme
  • 2 Araştırma tekniklerini uygulayabilme
  • 3 Metodolojik bilgiyi araştırma süreçlerinde kullanabilme
  • 4 Araştırma etiğine uygun tutum kazanma
  • 5 sosyal bilimlerin toplumsal bağlamını anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Metodolojiye Giriş
*-
*-
2.Hafta *Metodolojik Kavramlar
3.Hafta *Sosyal Bilimlerde Temel Metodolojik paradigmalar
4.Hafta *Sosyal Bilimlerde Metodolojik teoriler
5.Hafta *Metodoloji Tarihi
6.Hafta *Durkheim, Comte, Le Play, Marx
7.Hafta *Weber Metodolojisi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sosyal Bilimlerde Pozitivist ve Post- Pozitivist Yaklaşımlar
10.Hafta *Açlıklamacı ve Anlamacı Metodoloji
11.Hafta *Sosyolojide araştırma Teknikleri
12.Hafta *Araştırma Teknikleri ve Temel Kavramlar
13.Hafta *Nicel Araştırma
14.Hafta *Nitel Araştırma
15.Hafta *Değerlendirme

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00