Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 214 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Klasik Türk Edebiyatının temel kaynaklarını kavratma.
Dersin İçeriği : Klasik Türk Edebiyatının temel kaynakları: tasavvuf, mitoloji, halk kültürü, tarih, din.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. AKÜN, Ömer Faruk; Divan Edebiyatı, İstanbul, İSAM İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013. 2. AYAN, Hüseyin; Nesîmî Divanı, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2013. 3. ERGİN, Muharrem; Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1980. 4. İZ, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, Akçağ Kitabevi, 8. Baskı, 2011. 5. KARTAL, Ahmet – ŞENTÜRK, A. Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2012. 6. KURNAZ, Cemal; Eski Türk Edebiyatı, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011. 7. LEVEND, Agâh Sırrı; Divan Edebiyatı – Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul, Enderun Kitabevi, 2013. 8. MERMER, Ahmet; vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 9. MERMER, Ahmet – KOÇ KESKİN, Neslihan; Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 10. YAVUZ, Kemal; Aşık Paşa-Garib-nâme, Ankara, TDK Yayınları, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, soru cevap.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Oğuzhan Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Klasik Türk Edebiyatının kaynaklarını öğrenme.
  • 2 Klasik Türk Edebiyatının kaynak metinlerini okuma ve anlama
  • 3 Klasik edebiyatın Türk kültür ve medeniyetine katkılarını kavrama.
  • 4 Kaynaklar ışığında Klasik Türk Edebiyatı metinlerini anlama.
  • 5 Kaynaklar ışığında klasik edebiyat metinlerini şerh etme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klasik Türk Edebiyatına kaynaklık eden konu ve eserler
*test
2.Hafta *Tasavvuf
3.Hafta *Kur'an-ı Kerim ve hadisler
4.Hafta *Sosyal ve kültürel çevre
5.Hafta *Folklorik unsurlar
6.Hafta *Fars Mitolojisi
7.Hafta *Tarihi ve mitolojik kahramanlar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Arap ve Fars Edebiyatı
10.Hafta *Peygamber kıssaları
11.Hafta *Divanlar ve mesneviler
12.Hafta *Tezkireler ve sözlükler
13.Hafta *Antolojiler
14.Hafta *Edebiyat tarihleri, mecmualar, münşeatlar
15.Hafta *Yıl sonu sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 7 2,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 8 2,00 16,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00