Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 210 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türklerin anayurdundan çıkarak Anadolu coğrafyasına kadar yayılma sürecinde etkiledikleri ve etkilendikleri toplumları anlatma; Türk yazı dilinin gelişimini, kullanılan alfabeleri gösterme; İslâmiyet öncesi ve sonrası Türk kültürünü anlatma, bu kültürün Türk toplumunun sosyal hayatının içerisinde nasıl bir yeri olduğunu anlama ve tartışma; sözlü ve yazılı kültürün önemi vurgulama; bu saydıklarımızın modern edebiyat geçişteki rolleri üzerinde durma.
Dersin İçeriği : Türkistan tabiri ve coğrafyası, yazı dillerinin ortaya çıkması, karışık dilli eserlerin ortaya çıkışı, Dede Korkut ve coğrafyası, Ahmet Yesevî ve Türk tasavvufu, 13.-19. yy. arası Orta Asya’da siyasi hadiseler, Rus yayılmacılığı, Türkiye dışındaki Türklerin modernleşme hareketleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Genel Eserler: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, e. Caferoğlu Ahmet, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988 f. Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Örgün Öğretim

 • 1 Türkistan’ın tarifini yapabilme
 • 2 Ruslar tarafından Türkistan için kullanılan tabirleri öğrenebilme
 • 3 Oğuz yazı dilinin etki alanını öğrenebilme
 • 4 Oğuzların göçü ile ilgili tarihi, siyasi, coğrafi bilgileri öğrenebilme
 • 5 Ahmet Yesevî’nin Orta Asya’daki etkilerini öğrenebilme
 • 6 Dede Korkut hikayelerinin oluşumunu açıklayabilme
 • 7 İpek Yolunun Türk Dünyasına etkilerini anlatabilme
 • 8 Sünni-Şiî kültür arasındaki bağları anlatabilme
 • 9 Safevî-Özbek mücadelesinin Türk dünyasındaki önemini öğrenebilme
 • 10 Türkistan’da Rus yayılmacılığını sebepleriyle açıklayabilme
 • 11 Türk aydınlarının Orta Asya’ya ilgi duymalarını örnekleriyle izah edebilme
 • 12 Özbek Modernleşmesi
 • 13 Kazak Modernleşmesi
 • 14 Kırgız Modernleşmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
*Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.Hafta *Türkistan ve Türkistan Coğrafyası
*Okuma (c. s. 1-20)
3.Hafta *Türkistan’ın Anadolu ile sosyal, siyasi ve ticari ilişkileri
*Okuma (b. s. 173-178, 205-217)
4.Hafta *Türkistan’da Sözlü gelenek Halk edebiyatı ürünleri Yerleşik ve göçebe hayat
*Okuma (b. s. 33-88)
5.Hafta *İpek Yolu ve Önemi
*Okuma (b. s. 33-88)
6.Hafta *Osmanlı-İran Mücadeleleri
*Okuma (c. s. 198-208)
7.Hafta *Osmanlı-Türkistan İlişkileri Ahmet Yesevi ve etkileri
*Okuma (b. s. 215-228-88)
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Rus Yayılmacılığının Başlaması
*Okuma (c. s. 239-299)
10.Hafta *Osmanlı aydınlarının Türkistan’a ilgi duyması
*Okuma (c. s. 239-299)
11.Hafta *Rus İşgali ve Sonuçları
*Okuma (c. s. 239-299)
12.Hafta *Özbek Modernleşmesi
*Okuma (d. s. 179-198)
13.Hafta *Kazak Modernleşmesi
*Okuma (d. s. 423-398)
14.Hafta *Kırgız Modernleşmesi
*Okuma (d. s. 367-299)
15.Hafta *Türkmen Modernleşmesi
*Okuma (d. s. 159-178)

 • 1 Ara Sınav Hazırlık : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Ödev 5 5,00 25,00
Proje 2 10,00 20,00
Final 1 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 112,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00