Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 213 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Klasik Türk Edebiyatı türlerini öğrencilere kavratma.
Dersin İçeriği : On üç ve On dördüncü asırda Klasik Türk Edebiyatı, nazım, nesir, müellifler ve önemli eserleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. AKÜN, Ömer Faruk; Divan Edebiyatı, İstanbul, İSAM İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013. 2. AYAN, Hüseyin; Nesîmî Divanı, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2013. 3. ERGİN, Muharrem; Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1980. 4. İZ, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, Akçağ Kitabevi, 8. Baskı, 2011. 5. KARTAL, Ahmet – ŞENTÜRK, A. Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2012. 6. KURNAZ, Cemal; Eski Türk Edebiyatı, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011. 7. LEVEND, Agâh Sırrı; Divan Edebiyatı – Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul, Enderun Kitabevi, 2013. 8. MERMER, Ahmet; vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 9. MERMER, Ahmet – KOÇ KESKİN, Neslihan; Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 10. YAVUZ, Kemal; Aşık Paşa-Garib-nâme, Ankara, TDK Yayınları, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, soru cevap.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Oğuzhan Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Öğrenci, Eski Türk Edebiyatı alanında yazılmış tür ve şekilleri öğrenir.
  • 2 Öğrenciler, Klasik Türk Edebiyatının manzum ve mensur eserlerini okur ve yorumlar.
  • 3 Dini ve din dışı içerikli metinlere hâkim olur.
  • 4 Divan Edebiyatı nazım türlerini öğrenir.
  • 5 Divan Edebiyatı nesir türlerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dinî Türler
2.Hafta *Tevhid ve münacat hakkında genel bilgiler
3.Hafta *Mevlid, Na‛t, Siyer
4.Hafta *Hilye ve Kırk Hadis
5.Hafta *Maktel-i Hüseyin ve Düvazdeh
6.Hafta *Kısas-ı Enbiya
7.Hafta *Ramazaniye
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Dinî Olmayan Edebî Türler
10.Hafta *Tezkire
11.Hafta *Surname ve Şehrengiz
12.Hafta *Mersiye ve Sakiname
13.Hafta *Falname ve Muamma
14.Hafta *Nazire
15.Hafta *Yıl sonu sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00