Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL204 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, daha önce İslam Felsefesi Tarihi I dersinde anlatılan tarihsel gelişimin devamında, İslam Medeniyeti’nde icra edilen felsefi faaliyetlerin bir değerlendirmesini yapmak ve İbn Rüşd’den sonra felsefenin edindiği yeni muhteva, söz konusu muhtevanın sağladığı ana akım, temsilci filozof ve sistemler hakkında tarihsel bilgi vermektir. Modern felsefede aşina olunduğu tarzda bilim felsefesi, din felsefesi, ahlak felsefesi, dil felsefesi, mantık felsefesi, tasavvuf felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi ve edebiyat felsefesi alanlarında yetişmiş Fahreddin Razi, Adûduddîn el-Îcî, Muhyiddin-i Arabî, Mevlânâ, İbn Haldun, Taftazani, Fuzuli ve Kâtip Çelebi gibi birçok farklı sistemci ve yorumcu bilginin genel anlamda tanıtılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : İbn Rüşd’den (12. Yüzyıl) 19. yüzyıla değin İslam Medeniyetinin Bulunduğu Coğrafyalarda İcra Edilmiş Felsefe ve Düşünceler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi İbn Rüşd’ün Ölümünden Günümüze Cilt 2, Çeviren: Ahmet Arslan, İletişim Yayınları, 3. Baskı, 2004, İstanbul.<br />Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Çeviren: Kasım Turhan, Şa-To Yayınları, 2008, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler, İslam felsefesinin İbn Rüşd’den sonra varlığını devam ettirdiğini ve bir muhteva değişikliğiyle kendini geliştirdiğini bilirler.
  • 2 İbn Rüşd’den sonra İslam felsefesinde mantık, hukuk, tasavvuf ve edebiyatın başlıca felsefi faaliyetlerin devam ettirildiği alanlar olduğunu öğrenirler.
  • 3 İslam felsefesinde geliştirilmiş dil felsefelerini genel olarak bilirler.
  • 4 Fahreddin Razi, Nasiruddin et-Tûsî, Adududdin el-İci, Muhyiddin-i Arabi, Mevlana, İbn Haldun, Cürcani, Taftazani, Molla Fenari, İbn Kemal, Fuzuli, Kâtip Çelebi ve Molla Sadra gibi felsefi faaliyetleri sürdüren temsilcileri izah ederler.
  • 5 Öğrenciler, İslam Felsefesini ayrıntılı ve temellendirerek anlatabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İbn Rüşd’den sonra felsefenin İslam’daki yeri
2.Hafta *Yeni felsefi bağlamlar: Tasavvuf, Mantık, Hukuk ve Edebiyat
3.Hafta *Fahreddin-i Râzî ve felsefi kelamı
4.Hafta *Şihabuddîn Sühreverdî ve Muhyiddin-i Arabî
5.Hafta *Sadreddin Konevi, Mevlana, Davud-u Kayseri, Adududdin el-Îcî
6.Hafta *Nasiruddin et-Tûsî ve Celâleddîn Devvânî
7.Hafta *İbn Haldun ve tarih felsefesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *İbn Haldun’un modern tarih felsefesi ve sosyoloji üzerindeki etkileri
10.Hafta *Seyyid Şerif Cürcâni, Taftazânî ve Molla Fenârî
11.Hafta *Muslihuddin Hocazade ve Alaaddin et-Tûsî’ye ait Tehâfütler
12.Hafta *Kemalpaşazade ve Kâtip Çelebi’nin felsefi görüşleri
13.Hafta *Molla Sadra ve felsefi sistemi
14.Hafta *İslam felsefesinde Aristotelesçiliğin sonu ve modern felsefe
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00