Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL105 FELSEFEYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı ve felsefenin bilim, sanat ve din ile arasındaki farklılıkları göstererek eleştirel düşünme becerisini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : 1. Felsefe Nedir? Felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi 2 Felsefe,bilim ve din ilişkisi; ortaklıkları, farklılıkları 3 Epistemoloji nedir? Epistemoloji-mantık ilişkisi: Dil, doğruluk ve anlam 4 Bilginin imkanı sorunu: Dogmatizm ve kuşkuculuk 5 Bilginin kaynağı ve araçları sorunu: Akılcılık, deneycilik ve sezgicilik 6 Bilginin alanı kapsamı ve ölçütü sorunu: Eleştiri felsefesi, pozitivizm, yeni-pozitivizm, pragmatizim 7 Ara sınav 8 Bilim Felsefesi Nedir? Bilim ve bilimsel yöntem 9 Deneysel ve formel bilimler: Yöntem bakımdan bir karşılaştırma. Bilimsel doğrulama nedir? Ders içeriğinin tartışılması. 10 Bilim üzerine eleştirel düşünceler: T.Khun, K.Popper, P.Fayerebend Ders içeriğinin tartışılması. 11 Varlık felsefesi nedir? Temel sorunlar ve kavramlar. Varlık felsefesi-metafizik-teoloji Ders içeriğinin tartışılması. 12 Materyalizim Nedir? Demokritos, Hobbes, De la Mettrie, 19.Yüyıl materyalizmi,diyalektik materyalizm 13 İdealizm Nedir? Platon ve İdealar kuramı, Berkeley ve öznel idealizm, Hegel ve nesnel idealizm Ders içeriğinin tartışılması. 14 Madde ve ruh sorununa sentezci yaklaşım: Descartes ve madde-ruh düalizmi, Spinoza ve madde-ruh paralelizmi 15 Final Sınavı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Bülent Sönmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş.Gör. Didar Deniz Altınkaya
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Öğrenci, felsefenin anlamını, bir çalışma ve bilgi alanı olarak ortaya çıkışını izah eder.
  • 2 Felsefenin sorun alanlarını ve ana terimlerini izah eder.
  • 3 Felsefenin alt çalışma alanlarının ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimlerini izah eder.
  • 4 Felsefenin alt çalışma alanlarının temel terimlerini ve oluşmuş ekolleri izah eder.
  • 5 Felsefe ve psikoloji bilimlerinin kesişim noktalarına ve ortak çalışma alanlarına ilişkin bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Felsefe Nedir?
2.Hafta *Felsefenin Antik Yunan'da Ortaya Çıkışı ve Düşüncedeki Yeri
3.Hafta *Felsefenin İnsan Yaşamındaki Bazı Kavramlarla (Varlık, Bilgi, Ahlak, Siyaset, Sanat, Din, Bilim, Hukuk, Dil) İlişkisi ve Sorun Alanları
4.Hafta *Felsefe-Bilim İlişkisi
5.Hafta *
Felsefe-Din-Mitoloji İlişkisi

6.Hafta *
Felsefe-Hayat İlişkisi ve Felsefenin Alt Çalışma Alanları

7.Hafta *
Varlık Felsefesi, Tarihsel Gelişimi ve Sorun Alanları

8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Varlık Felsefesi ve Bilgi Felsefesinde Güncel Tartışmalar
10.Hafta *

Varlık Felsefesi, Sorun Alanları, Terimleri ve Ekoller: İdealizm ve Realizm

11.Hafta *
Rasyonalizm ve Emprisizmin Tartışma Noktaları ve Açmazları

12.Hafta *Rasyonalizm ve Emprisizm Arasında Eleştirel Kuram ve Immanuel Kant
13.Hafta *İdealizm ve Realizmle Septisizm Arasındaki Felsefi Tartışmalar
14.Hafta *İdealizm ve Realizmle Septisizm Arasındaki Felsefi Tartışmalar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 112,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00