Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KYS699 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini, sıklıkla kullanılan araştırma desenlerini ve örnekleme yöntemlerini tartışmak; tek faktörlü, çok faktörlü ve çok değişkenli veri analizi yöntemlerinin SPSS ve AMOS yazılımları ile uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler; bilim, bilimsel araştırma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, süreci ve rapor hazırlama konularını öğrenecek ve nicel yöntemlerin analiz edilmesinde kullanılan SPSS ve AMOS gibi yazılımları kullanma konusunda yetkinlik kazanacaklardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Şeşen , Harun vd, Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara , 2011. 2- Tabak, Akif vd, Sistem Dinamikleri, Detay Yayınları, Ankara,2010. 3- Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E., How to design and evaluate research in education (Sixth edition), Boston: McGraw-Hill Pub, 2006. 4- Büyüköztürk, Ş., Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegema, 2010. 5- Black Thomas R., Doing Quantitative Research in the Social Sciences An Integrated Approach to Research Design, Measurement and Statistics, Sage Publications,1999. 6- Kline, P. , An easy guide to factor analysis, New York: Routledge,1994. 7- Tabachnick, B. G, & Fidell, L.S. , Using multivariate statistics (Fourth edition). Boston: Ally and Bacon,2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Söyler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Beyza Sarıkoç
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 1. Nitel ve nicel analizi bilir ve bu konuyu örnekler vererek açıklayabilir,
  • 2 2.Araştırmanın örneklem miktarı ile ölçüm araçlarını belirleyebilir,
  • 3 3. Değişkenler arasındaki benzerlik ve farklılıları ortaya koyabilir,
  • 4 4.Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne kadar etkilediğini (yordadığını) açıklayabilir,
  • 5 5. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkde aracılık ve düzenleyicilik etkisine sahip değişkenleri belirleyerek açıklayabilir,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı
2.Hafta *Bilim, Teori, Hipotez Ve Araştırma
3.Hafta *Araştırma Tasarımı, Süreci ve Rapor Hazırlama
4.Hafta *Araştırmada Nitel ve Nicel Yöntemler
5.Hafta *Örneklem Belirleme
6.Hafta *SPSS Yazılımına Giriş Betimleyici Analizler
7.Hafta *Farklılık analizi (t-testi, tek ve çok faktörlü ANOVA)
8.Hafta *Benzerlik Analizi (Korelâsyon)
9.Hafta *Benzerlik Analizi (Regresyon)
10.Hafta *Benzerlik Analizi (Regresyon)
11.Hafta *Çok Değişkenli İstatistik Analizler (Aracı, Biçimleyici ve Baskıcı etki)
12.Hafta *Geçerlilik, Güvenirlik ve Faktör analizi
13.Hafta *Parametrik Olmayan Testler
14.Hafta *YEM ve AMOS Yazılımına Giriş
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 7,00 91,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 7,00 91,00
Derse Katılım 13 4,00 52,00
Final 1 3,00 3,00
Vize 1 3,00 3,00
Toplam : 246,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00