Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM104.2 BİYOKİMYA 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hastalıkların tanı ve izleminde biyokimyanın önemini anlatmak<br />Fizyolojik koşullarda ve hastalık halinde biyokimyasal parametreleri anlamak
Dersin İçeriği : 1. Sağlık ve hastalık durumlarında insan biyokimyası, biyokimya nedir? Sağlık alanında biyokimya ne amaçla kullanılır? Hemşirelik öğrencilerine önce biyokimya ve önemi ile ilgili kavram anlatılır.<br />2. Sağlık ve hastalık durumunun tanısında tıbbi karar için kullanılan rutin ve özel biyokimyasal testlerin öğrenilmesi.<br />3. Normal fizyolojik koşullarda olması gereken düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak için biyokimyasal parametrelerin insanlarla ilgili değerlerinin konuşulması ve öğrenilmesi<br /><br /><br /> 4. Biyokimya parametrelerinin etkileneceği preanalitik (analiz öncesi) faktörlerin anlatılması. Laboratuvara gelen kanlar analiz öncesi nelerden etkilenir ve bu durum test sonuçlarına nasıl yansır? Bir hemşirelik bölümü öğrencisi preanalitik hata kaynakları konusunda bilgi sahibi olmalı ve kan ve diğer numunelerin alınması sırasında preanalitik hataya yol açacak yanlış uygulamaları yapmamalıdır./> 5. numune alma tüpleri tanıtılır, hangi tüpe hangi kan örneği alınır konuşulur . <br /> 6. Kan Plazması, serum, tam kan kavramları anlatılır, farkları incelenir. Hangi testler serumdan, hangi testler plazmadan çalışılır öğrenilir.<br /> 7. İdrar analizleri hakkında bilgi sahibi olunur, idrar örneği nasıl toplanır anlatılır.<br /> 8. Biyokimya konuları: <br />a. Kan sayımı<br />b. koagulasyon testleri<br />c. sedimentasyon<br />d. idrar analizleri<br />e. Hormonlar<br />f. karbonhidratler, lipidler, proteinler, amişnoasidler<br />g. Hemoglobin-myoglobin<br />h. Su biyokimyası<br />ı. Biyokimyasal belirteçler<br /><br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Lipincott ders kitabı İstanbul Üniversitesi, Figen Gürdol biyokimya ders kitabı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Teorik dersler. 2. hasta örnekleri sunumu ve biyokimya sonuçlarının değerlendirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : öğrenciler ikinci senelerinde hastane biyokimya laboratuvarına bir dönem içinde en az 2 saat gelmeli ve biyokimya laboratuvarı öğrencilerimize, geleceğin hemşirelerine tanıtılmalıdır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Saliha Aksun
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : power point sunum yardımı ile interaktif olarak ders yapılır. Klinik örnekler verilir.

 • 1 temel laboratuvar testlerini tanır, isimlerini sayabilir. (rutin biyokimyasal analizler, hormon analizleri, koagulasyon testleri, kan sayımı, idrar analizleri, eritrosit sedimentasyon hızı). Bu testlerin yapılış amacını bilir.
 • 2 kan sayımı raporunda eritrosit lökosit trombosit sayısını değerlendirebilir, lökosit alt gruplarını değerlendirebilir.
 • 3 kan alma tüplerini tanır,
 • 4 serum ve plazma arasındaki farkı bilir
 • 5 koagulasyon testlerinin anlamını bilir
 • 6 temel biyokimyasal parametrelerin (glukoz, AST, ALT, total protein, albumin, total bilurubin, sodyum, potasyum, mgnezyumi kalsiyum, klor, eritrosit, lökosit, trombosit, protrombin zamanı, Aktive parsiyel tromboplastin zamanı) insan için normal değerlerini bilir
 • 7 preanalitik hata kavramını bilir, laboratuvar dışı preanalitik hata kaynaklarını sayabilir
 • 8 Hormonları salındıkları bölgeye göre sayabilir. Human koryonik gonadotropin (HCG) ve gebelik ilişkisini bilir
 • 9 Prostat spesifik antijenin (PSA) tetkik için neden istendiğini bilir
 • 10 idrar analiz sonucunun normalini bilir. Patolojik idrarı tanıyabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *biyokimya nedir

kan alma tüplerinin tanıtımı, düz tüp antikoagulanlı tüp kavramı anlatılır.
serum ve plazmanın birbirinden farkı nedir?
Karbonhidratlar
Genel yapıları
Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit kavramı.
Glukozun girdiği tepkimelerin anlatılması
*Tüm kan alma tüp tipleri ders salonuna yeter sayıda getirilir.
tüm öğrencilerin eline alıp incelemesi sağlanır.
Düz tüp ve antikoagulanlı tüp içindeki farkı görürler.
Antikoagulan maddenin işlevi anlatılır.
kapak rengine göre tüpleri tanımaları sağlanır.
Tüp etiketini okuyabilmeleri sağlanır
2.Hafta *Proteinler
Amino aistlerin anlatılması , esansiyel aminoasitler nelerdir
protein sentezi
protein yapısal türleri

aminoasit metabolizma hastalıkları, Ulusal tarama programında yer alan fenilketonürinin tanımlanması, Gutrie testi
/>Enzimler
çeşitleri, işlevleri, metabolizmadaki önemi anlatılır.
3.Hafta *Lipidlerin genel anlatımı
Yağ asidi sentezi
Yağasidi oksidasyonu
Keton cismi sentezi
Keton cisimlerinin yıkılması
Kolesterol sentezi
Trigliserid sentezi
Safra asidleri
Eikazanodler

genel olarak anlatılır birbiri ile ilişkilendirilir
4.Hafta *
Hiperlipidemi anlatılır.
Hipertrigliseridemi,
Ailesel hiperkolesterolemi anlatılır.
Total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol kavramları anlatılır.


kolesterol sentezinde HMGCoA redüktaz enziminin STATİN GRUBU İLAÇLARLA inhibisyonunun yapıldığına böylece hiperkolesterolemi tedavisinde ilaç uygulamasının mekanizmasının nasıl olduğuna dikkat çekilir.
r. 1 saat.

Nükleik asitler. (bir ders saati).

*Ateroskleroz tanımlanır
damar tıkanıklığı resimlerle anlatılır
hiperlipidemi ile ilişkilendirili kan kolesterol, HDL kolesterol LDL kolesterol trigliserid değerleri

myokard enfarktüsü, CK MB, troponin değerleri ve klinik anlamı
5.Hafta *Vitaminler
Suda eriyen vitaminler (B grubu ve C vitamini anlatılır)
yağda eriyen vitaminler (ADEK) anlatılır.
Metabolizma için önemi ve eksikliklerinde oluşacak hastalıklar anlatılır

6.Hafta *Mineraller ve eser elementler. metabolizma için minerallerin önemi anlatılır. hastalık örnekleri ile mineral eksikliği ve klinik ilişkisi kurulur
7.Hafta *Su
Suyun metabolizma için önemi
İntrasellüler bölük
Ekstrasellüler bölük
Ödem mekanizması ve su
Biyokimyasal analizlerde laboratuvarda kullanılan suyun farkı, distile su kavramı kandaki mineral ve vitaminlerin normal değerleri. Sodyum , potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, D vitamini, B12 vitamini, Folik asit.
*reaksiyon sırasında H2O giren ve çıkan tepkimelere örnekler verilir.


8.Hafta *Eritrosit biyokimyası, Hb biyokimyası, oksijen taşıma işlevi.
eritrosit yıkımı ile hemoglobinin kanda hemolize neden olması kavramı
Hemoliz nedir? Kan alımı sırasında hemoliz nasıl oluşur? Hemolizsiz kan almanın laboratuvar test sonuç güvenliği açısından önemi nedir?
Hemolizli kan örneği diğer biyokimyasal test sonuçlarını nasıl etkiler ?
*hemolizli ve hemolizsiz serum örnekleri resimlerle gösterilir
Aynı kişiden aynı anda alınan hemolizli ve hemolizsiz kan örneği ile yapılmış laboratuvar testleri arasındaki farklar örneklerle gösterilir.
9.Hafta *Hemogram (kan sayımı) nedir?
Eritrosit sayısının normali kaçtır?
Lökosit nedir? sayısının normali kaçtır?
Lökosit alt tipleri nelerdir?
Trombosit nedir?
Normal sayısı kaç olmalıdır?
Hb normal değeri nedir?
Hematokrit nedir? Normal değeri kaç olmalıdır?
Bir kan sayımı analiz sonucu nasıl yorumlanır?
Normal değerlerin alt ve üstündeki değerlerde neler düşünülebilir?
Laboratuvar sonucunda panik değer kavramı nedir?


Anemiler, demir, demir bağlama, ferritin kavramı. lösemiler, kan sayımında lökositler Eritrosit sedimentasyon hızı kavramı nedir? sedimentasyon testi sonucu nasıl değerlendirilir?

*Hemogram sonuç örnekleri sunumda yer alır.
en az 10 örnek üzerinden sonuçlar değerlendirilerek konu anlatılır
10.Hafta *Koagulasyon testleri
*Protrombin zamanı APTT, kanama zamanı , D dimer, Fibrinojen, spesifik koagulasyon testleri örneklerle açıklanır
11.Hafta * kan glukozu normal değerleri, hipergliseminin tanımlanması diabetes mellitus, karaciğer fonksiyon testleri
/>Böbrek fonksiyon testleri
*Aspartat transaminaz (AST)
alanin transaminaz (ALT)
Laktat dehidrogenaz (LDH)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Gama glutamil transpeptidaz (GGT)
total Bilurubin
Direkt bilurubib
total protein
albumin

Üre kreatinin, ürik asid
hasta örnekleri ile açıklanır.

12.Hafta *değerleri
kan gazı analizi sonuçları
tam idrar analizi sonuçlarının yorumlanması
13.Hafta *
hormonlar

hipofizer hormonlar
hipotalamus hormonları
pankreas hormonları
troid hormonları
paratroid bezi hormonları böbrek üstü bezi hormonları
*hormonlar salgılandıkları bölgeye göre isimleri ile anlatılır.
Fonksiyonları ve klinik önemi hasta örnekleri ile anlatılır.
14.Hafta *gonad hormonları, menstrüel siklus, gebelik biyokimyası
Human koriyonik gonadotropin

tümör belirteçleri
CA 19-9
Ca 125
CA 15-3
Alfa fetoprotein
prostat spesifik antijen

*Örneklerle Human koryonik gonadotropin yorumlama anlatılır,
prenatal tarama testleri anlatılır
örneklerle tümör belirteçleri anlatılır

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00