Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK207 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini, sıklıkla kullanılan araştırma desenlerini ve örnekleme yöntemlerini tartışmak; tek faktörlü, çok faktörlü ve çok değişkenli veri analizi yöntemlerinin SPSS ve AMOS yazılımları ile uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler; bilim, bilimsel araştırma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, süreci ve rapor hazırlama konularını öğrenecekve nicel yöntemlerin analiz edilmesinde kullanılan SPSS ve AMOS gibi yazılımları kullanma konusunda yetkinlik kazanacaklardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Punch, Keith(Çev: Zeliha Etöz), Sosyal Araştırmalara Giriş Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Siyasal Yayınları, Ankara, 2009.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Şeşen , Harunvd, Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara , 2011.<br />Tabak, Akif vd, Sistem Dinamikleri, Detay Yayınları, Ankara,2010.<br />Fraenkel, J.R. &Wallen, N.E., How todesignandevaluateresearch in education (Sixthedition), Boston: McGraw-HillPub, 2006.<br />Büyüköztürk, Ş.,Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegema, 2010.<br />Black Thomas R.,DoingQuantitativeResearch in theSocialSciences An IntegratedApproachtoResearch Design, MeasurementandStatistics, Sage Publications,1999.<br />Kline, P. , An easyguidetofactoranalysis, New York: Routledge,1994.<br />Tabachnick, B. G, &Fidell, L.S. , Using multivariatestatistics (Fourthedition). Boston: Allyand Bacon,2001.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, soru cevap, okuma, ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gül Arıkan Akdağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yusuf Baş
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Nitel ve nicel analizi bilir ve bu konuyu örnekler vererek açıklayabilir,
  • 2 Araştırmanın ölçüm araçlarını belirleyebilir,
  • 3 Değişkenler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilir.
  • 4 Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne kadar etkilediğini (yordadığını) açıklayabilir,
  • 5 Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi aracılık ve düzenleyicilik etkisine sahip değişkenleri belirleyerek açıklayabilir.
  • 6 Bilim adamlarının yaklaşımlarını açıklayabilir.
  • 7 Modeller ve teorileri karşılaştırabilir.
  • 8 Örnek olay araştırması kurgulayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Dersin Genel Tanıtımı
2.Hafta Bilim, Teori, Hipotez Ve Araştırma
3.Hafta Araştırma Tasarımı, Süreci ve Rapor Hazırlama
4.Hafta Araştırmada Nitel ve Nicel Yöntemler
5.Hafta Örneklem Belirleme
6.Hafta SPSS Yazılımına Giriş Betimleyici Analizler
7.Hafta Farklılık analizi (t-testi, tek ve çok faktörlü ANOVA)
8.Hafta Benzerlik Analizi (Korelâsyon)
Benzerlik Analizi (Korelâsyon)
9.Hafta Benzerlik Analizi (Regresyon)
10.Hafta Benzerlik Analizi (Regresyon)
11.Hafta Çok Değişkenli İstatistik Analizler (Aracı, Biçimleyici ve Baskıcı etki)
12.Hafta Geçerlilik, Güvenirlik ve Faktör analizi
13.Hafta Parametrik Olmayan Testler
14.Hafta YEM ve AMOS Yazılımına Giriş
15.Hafta Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Final Sınavı Hazırlık 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Toplam : 158,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00