Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR526 ARAPÇA TARİH METİNLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin Arapça tarih metinlerini tanımalarını ve okuyabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği : Başta hususi kronikler olmak üzere devlet teşkilatı, coğrafya ve bibliyografik mahiyetli eserlerden bahseden el-Kalkaşandî, el-Ömerî, Halil b. Şahin ez-Zâhirî, es-Sayrâfî ve İbn Tûlûn’un eserleri gibi önemli Arapça seçme tarih metinleri üzerinden okuma becerisi kazandırmak, bu okumalardan elde edilen bilgilerin tarih yazımında nasıl kullanılacağı ve bunu yaparken hangi hususlara dikkat edileceği konularında öğrencilere bilgi vermek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : el-Kalkaşandî, Ahmed b. Ali, Subh el- A’şâ fî Sınâat el-İnşâ, Tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, XVI Cilt, Kahire, 1987.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Halil b. Şahin ez-Zâhirî, Zübdet Keşf el-Memâlik ve Beyân et-Turûk ve el-Mesâlik, Tah. Paul Ravaisse, Paris, 1893, ikinci baskı Kahire, 1977.<br />el-Ömerî, İbn Fazlullah, et-Tarif bi el- Mustalah eş-Şerîf, Tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Beyrut, 1988.<br />es-Sayrâfî, İnbâ’ el-Hasr bi Ebnâ’ el-Asr, Tah. Hasan Habeşi, Kahire, 2002.<br />İbn Tûlûn, Şemseddin Muhammed İbn Ali, İ’lâm el-Verâ bi men Veliye Nâiben min el-Etrâk bi Dımaşk eş-Şam el-Kübrâ, Tah. Muhammed Ahmed Duhman, Dımaşk, 1964.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, metin okuma, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Arapça tarih metinlerini okuyabilme.
  • 2 Arapça yazmış olan tarihçileri ve eserlerini anlayabilme.
  • 3 Arapça tarih metinlerindeki tarihsel bilgilerden yararlanabilme.
  • 4 Arapça tarih metinlerinin çevirilerini yapabilme.
  • 5 Arapça metinleri münferit çalışmalarda kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *el-Kalkaşandî’nin Subh el- A’şâ fî Sınâat el-İnşâ adlı eserinden seçme metin okumaları.
2.Hafta *İbn Tagrıbirdî’nin ed-Delîl eş-Şâfî alâ el-Menhel es-Sâfî adlı eserinden seçme metin okumaları.
3.Hafta *el-Ömerî’nin et-Tarif bi el- Mustalah eş-Şerîf adlı eserinden seçme metin okumaları.
4.Hafta *Halil b. Şahin ez-Zâhirî’nin Zübdet Keşf el-Memâlik adlı eserinden seçme metin okumaları.
5.Hafta *İbn Abdüzzâhir’in er-Ravz ez-Zâhir fî Siret el-Melik ez-Zâhir adlı eserinden seçme metin okumaları.
6.Hafta *es-Sayrâfî’nin İnbâ’ el-Hasr bi Ebnâ’ el-Asr adlı eserinden seçme metin okumaları.
7.Hafta *es-Sehâvî’nin ed-Dav’ el-Lâmi’ li-Ehl el-Karn et-Tâsi adlı eserinden seçme metin okumaları.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *es-Sayrafî’nin Nüzhet en-Nüfûs ve el-Ebdân fî Tevârih ez-Zeman adlı eserinden seçme metin okumaları.
10.Hafta *İbn Tûlûn’un İ’lâm el-Verâ adlı eserinden seçme metin okumaları.
11.Hafta *İbn İyas’ın Bedâ’i‘ ez-Zuhûr fî Vekâ’i‘ ed-Duhûr adlı eserinden seçme metin okumaları.
12.Hafta *el-Malatî’nin Nüzhet el-Esâtin fî men Veliye Mısr min es-Selâtin adlı eserinden seçme metin okumaları.
13.Hafta *el-Şâfiî’nin Kitab ed-Düvel el-İslâm eş-Şerife adlı eserinden seçme metin okumaları.
14.Hafta *İbn Hacer’in ed-Dürer el-Kâmine fî A’yan el-Mi’e es-Sâmine adlı eserinden seçme metin okuma.
15.Hafta *en-Nüveyrî’nin Nihâyet el-Ereb fî Fünûn el-Edeb adlı eserinden seçme metin okumaları.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00