Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR525 ARAPÇA TARİH METİNLERİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin Arapça tarih metinlerini tanımalarını ve okuyabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği : Ortaçağda yaşamış, devrinin hadiseleriyle ilgili siyasi ve sosyal pek çok konuda önemli eserler bırakmış olan Baybars el-Mansûri, en-Nüveyrî, el-Makrizî, İbn Tagrıbirdî, İbn Hacer gibi önemli yazarların (müelliflerin) kitaplarından alınan Arapça seçme tarih metinleri üzerinden; öğrencilere okuma becerisi kazandırmak, bu okumalardan elde edilen bilgilerin tarih yazımında nasıl kullanılacağı, hangi hususlara dikkat edileceği konularında bilgi vermek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : el-Makrîzî, Takiyyüddin Ahmed b. Ali, Kitâb es-Sülûk li Ma’rifet Düvel el-Mülûk, VI Cilt, Tah. Muhammed Abdulkadir Ata, Lübnan, 1997.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Baybars el-Mansûrî, Kitâb et-Tuhfet el-Mulûkiyye fî Devlet et-Türkiyye, Tarih Devlet el-Memâlik el-Bahriyye fî Fetre min 648-711 h., Tah. Abdulhamid Salih Hamdân, Kahire, 1987.<br />İbn Tagrıbirdî, Ebû el-Mehâsin Cemâleddin Yûsuf, en- Nücûm ez-Zâhire fî Mülûk Mısr ve el- Kâhire, 16 Cilt, Tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, Lübnan, 1992.<br />İbn Haldûn, Abdurrahman, Kitâb el-‘İber ve Divan el-Mübtedâ ve’l-Haber fî Eyyâm el-Arab ve el-Acem ve el-Berber ve men Âsarahum min Zevi es-Sultan el-Ekber, Beyrut, 1992.<br />İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbuddin Ahmed, İnbâ’ el-Ğumr bi Ebnâ’ el-Umr, 4 Cilt, Tah. Hasan el-Habeşi, Kahire, 1998.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, metin okuma, tartışma, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Arapça tarih metinlerini okuyabilme .
  • 2 Arapça yazmış olan tarihçileri ve eserlerini anlatabilme.
  • 3 Arapça tarih metinlerindeki tarihsel bilgilerden yararlanabilme.
  • 4 Arapça tarih metinlerinin çevirilerini yapabilme.
  • 5 Arapça metinleri münferit çalışmalarda kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Baybars el-Mansûrî’nin Zübdet el-Fikre fî Tarih el-Hicre adlı eserinden seçme metin okuma.
2.Hafta *Baybars el-Mansurî’nin Kitab et-Tuhfet el-Mulûkiyye fî Devlet et-Türkiyye adlı eserinden seçme metin okuma.
3.Hafta *İbn ed-Devâdârî’nin Kenz ed-Dürer ve Câmi el-Ğurer adlı eserinden seçme metin okuma.
4.Hafta * Ebû’l- Fidâ’nın el-Melik el-Müeyyed, Tarih Ebî Fidâ adlı eserinden seçme metin okuma.
5.Hafta *İbn Dokmak’ın en-Nefhat el-Mıskiyye fî ed-Devlet et-Türkiyye adlı eserinden seçme metin okuma.
6.Hafta *İbn Bahadır el-Mü’mini el-Şafi’î’nin Kitâb Mecmû fî et-Tevârih, Vekâyi‘ et-Türkmân adlı eserinden seçme metin okuma.
7.Hafta *el-Makrîzî’nin Kitab es-Sülûk li-Ma’rifet Düvel el-Mülûk adlı eserinin üçüncü cildinden seçme metin okuma.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *el-Makrîzî’nin Kitab es-Sülûk li-Ma’rifet Düvel el-Mülûk adlı eserinin dördüncü cildinden seçme metin okuma.
10.Hafta *el-Makrîzî’nin Kitab es-Sülûk li-Ma’rifet Düvel el-Mülûk adlı eserinin beşinci cildinden seçme metin okuma.
11.Hafta *İbn Tagrıbirdî’nin, en- Nücûm ez-Zâhire fî Mülûk Mısr ve el- Kâhire adlı eserinden seçme metin okuma.
12.Hafta *İbn Tagrıbirdî’nin Havâdis ed-Duhûr fî Medâ el-Eyyâm ve eş-Şuhûr adlı eserinden seçme metin okuma.
13.Hafta *İbn Hacer el-Askalânî’nin İnbâ’ el-Ğumr bi Ebnâ’ el-Umr adlı eserinden seçme metin okuma.
14.Hafta *el-Aynî’nin ‘Ikd el-Cuman fî Tarih-i Ehl ez-Zemân adlı eserinden seçme metin okumaları.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00