Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL531 ESTETİK TEORİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, filozofların genel olarak “doğadaki güzellik”e özel olarak da sanattaki güzellik’e yaklaşımlarını ortaya koymak ve onların düşünceleri tarihsel olarak incelemek.
Dersin İçeriği : Sanat ve felsefe ilişkisi. Sanatın doğa güzelliği ile birlikte felsefede bir problem olarak ele alınması. Filozofların "güzel" kavramıyla ilgili katkılarını ve alana getirdikleri yenilikleri gözden geçirmek. Estetiğin ortaya çıkması. Estetiğin Öğeleri. Estetiğin temel kavramları. Kant’ın 3. Kritiğinin Estetik’e katkısı.<br />Hegel’in Güzel Sanatlar Üzerine Dersleri’nin Estetik’e katkısı<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aristoteles Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) çev. Nazile Kalaycı, Ankara, (BSY. 2005). Altuğ, Taylan, Kant Estetiği, İstanbul. (Payel Yayınevi, 2007) Aydın Işık, Din ve Estetik: Felsefi Bir İnceleme, Ötüken Yayınları, (2013, İstanbul) Deleuze, Gilles Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, İstanbul. (Payel Yayınevi, 1995) Hegel G. W. F. Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford. (The Clarendon Press. 1975) Hegel, F. Georg Wilhelm Estetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. Taylan Altuğ-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul. (Payel Yayınevi, 1994) Kant, Immanuel Critique of the Power of Judgment, tr. by Paul Guyer, Cambridge. (Cambridge University Press. 2000) Platon: İon (Şiir Üstüne), Çev. Tacettin Ünlü, ss. 263-275. İçinde: Platon Diyaloglar, (İstanbul, RK,1993) Tunalı, İsmail, Estetik, Remzi Kitabevi, 1983)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, rasyonel ve duyumsal düşüncenin anlaşmazlığı ve birbirini bütünlemesine ilişkin donanım kazanır.
  • 2 Öğrenci, Antik çağın güzellik kavramına bakışı konusunda özellikle Aristoteles ve Platon’un güzellik felsefesi hakkında fikir sahibi olur.
  • 3 Öğrenci, estetiğin ortaya çıkışın temellerini ve tarih içerisinde geçirdiği evrim konusunda değerlendirme yapabilir.
  • 4 Öğrenci, Kant’ın 3. Kritiğinin estetiğe getirdiği değişimleri ve buradan hareketle doğa ve sanat güzelliği konusunda donanım kazanır.
  • 5 Öğrenci, estetiğin düşünsel dünyasına bütünsel yaklaşabilir ve buradan hareketle günümüzde sanat ve doğa güzelliğini yorumlayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Rasyonel ve duyumsal düşüncenin doğası
2.Hafta *Antik Çağda güzellik anlayışı
3.Hafta *Platon ve Aristoteles´in güzellik anlayışı
4.Hafta *Ortaçağda güzellik anlayışı
5.Hafta *Estetiği giden yol: Baumgarten
6.Hafta *Shaftesbury ve Estetik
7.Hafta *Hutcheson ve Estetik
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Kant ve Estetik
10.Hafta *Kant'ın III. Kritiği
11.Hafta *Hegel ve Estetik
12.Hafta *Hegel’in güzellik anlayışı
13.Hafta *Hegel’in güzellik anlayışı
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00