Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL530 ETİK-ESTETİK İLİŞKİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Etik ile estetiğin ne olduğu ve ikisi arasında nasıl bir ilişkinin bulunduğunu ya da bulunabileceğini anlamak. İnsan doğasının ve değerler alanının iki temel konusu olan estetik ile etiğin birbirinden kopuk alanlar olmadığını felsefi bakış tarzıyla kavratmak.
Dersin İçeriği : 1. Etik ile estetiğin neliği ve temel problemleri.<br />2. Estetiğin epistemolojik ve ontolojik yapısı.<br />3. Etik ile estetik ilişkisine dair indirgemeci yaklaşımlar.<br />4. İlişkiselci yaklaşım ya da estetikten etiğe<br />5. Etik ve estetik bir unsur olarak arınma/katharsis.<br />6. Çoğulculuk, hoşgörü ve estetik ilişkisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Aydın Işık, Din ve Estetik: Felsefi Bir İnceleme, Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2011.<br /><br />2- Turan Koç, İslam Estetiği, İSAM Yayınları, İstanbul, 2008.<br />3- Cafer Sadık Yaran, “Lale Delili: Estetikten Etiğe ve Metafiziğe”, Dinbilimleri: Akademik Araştırma Dergisi, 9. Cilt, Sayı: 2, Samsun, 2009.<br />4- İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitapevi, 11. Baskı, İstanbul, 2008.<br />5- Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Çev. Kelam Atakay, Can Yayınları, İstanbul, 2009.<br />6- Kierkegaard, Etik-Estetik Dengesi, Çev. İbrahim Kapaklıkaya, Ağaç Yayınları, İstanbul, 2009.<br />7- Taylan Altuğ, Kant Estetiği, Payel Yayınları, II. Baskı, İstanbul, 2007.<br />8- Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2008.<br />9- J.J. Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, Çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007.<br />10. Immanuel Kant, Yargı Yetinsin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bu dersin sonunda öğrenci; etik ile estetiğin birbiriyle yakından ilişkisi olan alanlar olduğunu kavrar.
  • 2 Etik ve estetik arasında kurulmaya çalışılan ilişkisellikleri ve yaklaşımları öğrenir.
  • 3 Çoğulculuk, hoşgörü ve arınmada/katharsis estetik ile etiğin katkısı hakkında felsefi tahliller yapabilir.
  • 4 Bu dersin sonunda öğrenci; estetiğin sadece insan doğasındaki yeri ve önemini değil ahlaki ve toplumsal birleştirici rolünü de kavrar.
  • 5 Dini ve Ahlaki metinlerin estetik yapıya dayanmasının gerekçelerini öğrenir.
  • 6 Estetik temelli etik anlayışını felsefi bakış tarzıyla tahlil ederek kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Etik ve Estetiğin Temel Problemleri
2.Hafta *Etik ile Estetik İlişkisindeki İndirgemeci Yaklaşım/lar I: Sokrates, Platon, Aristoteles.
3.Hafta *Etik ile Estetik İlişkisindeki İndirgemeci Yaklaşım/lar II: Aquinas, Farabi.
4.Hafta *Etik ile Estetik İlişkisindeki İndirgemeci Yaklaşım/lar III: İbn Sina, Shaftesbury.
5.Hafta *İlişkiselci Yaklaşım ya da Estetikten Etiğe I: Kant

6.Hafta *İlişkiselci Yaklaşım ya da Estetikten Etiğe II: Kierkegaard
7.Hafta *Teori: Ayrıştırıcı ya da Dışlayıcı Yaklaşım/lar I: Rousseau
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Ayrıştırıcı ya da Dışlayıcı Yaklaşım/lar II: Wittgenstein ve Sartre
10.Hafta *Ayrıştırıcı ya da Dışlayıcı Yaklaşım/lar III: Estetikcilik ve Wilde, Heidegger
11.Hafta *Etik ve Estetik Bir Unsur Olarak Arınma/Katharsis/Tathir I
12.Hafta *Etik ve Estetik Bir Unsur Olarak Arınma/Katharsis/Tathir II
13.Hafta *Çoğulculuk, Hoşgörü ve Estetik İlişkisi
14.Hafta *Dini ve Ahlaki Metinlerin Estetik Yapısı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00