Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM111 KİŞİSEL GELİŞİM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri ile birlikte kendini tanımasını, (bireysel potansiyelinin farkına varmasını) ve kendini geliştirme ilkelerini öğrenerek, kendisini daha iyi ifade etmesi ve bu yolla mesleki ve sosyal yaşamında doyumlu, başarılı ve uyumlu olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : 1. Kişisel gelişimin tanımı, önemi 2. Kişisel gelişimin fonksiyonel esasları 3. Kendini tanıma ve kendini ifade etme yolları 4. Kendini gerçekleştirmeyi engelleyen durumlar 5. Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları 6. Şimdi ve buraya odaklanma 7. Bireysel algıların farklılığı ve gelişimi 8. Kişisel algı (imaj) yonetimi 9. Stres yönetimi 10. Zaman yönetimi 11. Kişisel gelişim ve motivasyon 12. Kişisel gelişim için vizyon ile misyon belirleme ve okuma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Coelho P. (1998) Simyacı (Çev: İnce Ö.) Can Yayınları 2. Cüceloğlu D. (1999) Savaşçı. Sistem Yayıncılık. İstanbul 3. Cüceloğlu D. (2000) İyi Düşün Doğru Karar Ver. Sistem Yayıncılık. İstanbul 4. Cüceloğlu D. (2002) Yeniden İnsan İnsana. Remzi Kitabevi. İstanbul 5. De Saint A. (2000) Küçük Prens (Çev: Erdoğan F.) Mavibulut Yayıncılık 6. Dökmen Ü. (2004) Sosyometri ve Psikodrama. Sistem Yayıncılık. 7. Eren E. (2000) Örgütlerde Güdüleme (Motivasyon). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, 6. Baskı, İstanbul. 8. Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M. (2003). Sosyal Psikoloji (Çev: Dönmez, A.) 4. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara 9. Hogg, M.A., Vaughan G.M. (2007). Tutumlar. Sosyal Psikoloji Kitabı (Çev:Yıldız, İ., Gelmez, A.) Bölüm 5, 1. Baskı, Sözkesen Matbaası, Ankara 10. İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara 11. Kafka F. (2000) Hikayeler. (Çev: Şipal K.) Cem Yayınları 12. Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikoloji Dizisi:1, 10. Baskı, Evrim Basım-Yayım ve Dağıtım Yayıncılık, İstanbul 13. Lerner H. (1985) Öfke Dansı. (Çev: Gül S.)Varlık Yayınları 14. Oğut A. (2009) Evrenden Torpilim Var. Dharma Yayınları, İstanbul 15. Sekman M. (2005) Herşey Seninle Başlar. Melisa Matbaacılık İstanbul 16. Suskind P (2003) Koku. (Çev: Turan T.) Can Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Uygulama, Rol-play Vaka tartışması Ödev sunumu Ödev teslimi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Öğr. Gör. Dilek Ayakdaş Dağlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : <br />Öğr. Gör. Ayşe BÜYÜKBAYRAM<br />Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI<br />
Dersin Verilişi : Tartışma, uygulama, Rol play

 • 1 Kendini ifade etmenin yollarını öğrenerek kişisel ve mesleki ilişkilerinde uygulayabilme,
 • 2 Kendini gerçekleştirme yollarını öğrenebilme,
 • 3 Yaşamda hedef koyma ve ulaşma yollarını öğrenebilme,
 • 4 Kişisel yaşamında küçük hedefler koyarak denemeler yapabilme
 • 5 Şimdi ve burada”ya odaklanarak zamanı olumlu kullanma becerisi kazanabilme,
 • 6 Stresli durumlarda uygulanabilecek yöntemleri bilerek uygun durumlarda kullanabilme.
 • 7 Bireysel algılarının farkındalığını kazanabilme
 • 8 Üniversite ortamında sosyal ve mesleki yaşamda motive olabilme
 • 9 Yaşam boyu öğrenme ve değişimi hedefleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kişisel gelişime giriş
Kişisel gelişim nedir?
Kişisel gelişimin amacı nedir?

*Okuma, Tartışma
2.Hafta *Kişisel gelişimin fonksiyonel esasları nelerdir?

*Okuma, Tartışma
3.Hafta *Kendini ifade etmenin yolları
Beden dilinin kullanımı (Pandomim, dans )

*Uygulama
4.Hafta *Kendini gerçekleştirmeyi engelleyen durumlar:
Kendini yargılama,
Duyguları bastırma,
Gücümüzün farkında olamama,

*Uygulama
5.Hafta *Kendini gerçekleştirmeyi engelleyen durumlar:
İnançlarımız ve değerlerimiz,
Değerlerimizle nasıl yüzleşiriz,
Toplumsal değerlerle tanışma

*Uygulama
6.Hafta *Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları:
Hedef belirleme,
Karar verme,
Eyleme geçme,
Tutarlı ve istikrarlı olma,
Sorunları fırsat olarak değerlendirme

*Uygulama
7.Hafta *Şimdi ve buraya odaklanma:
Zihin kontrolü
Korkuyu yenme,
Zamanda özgürleşme,
İmajinasyon,
Doğru nefes alma

*Uygulama
8.Hafta *Bireysel algıların farklılığı ve gelişimi
Görsel, işitsel ve kinestetik beceriler
Algıyı açma
Değişime açık olma
Girişken olma

*Uygulama
9.Hafta *Kişisel algı (imaj) yonetimi

*Uygulama
10.Hafta *Stres yönetimi:
Stresli durumlarda kendini ifade edebilme
Etkin problem çözme

*Rol-pay, tartışma
11.Hafta *Zaman yönetimi

*Tartışma, grup çalışması
12.Hafta *Kişisel gelişim ve motivasyon

*Tartışma
13.Hafta *Kişisel gelişim için vizyon ve misyon geliştirme
Kişisel gelişim için okuma

*Ödev sunumu
14.Hafta *ARA SINAV

 • 4 Final : 60,000
 • 5 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 13,00 13,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 3 2,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 2 2,00 4,00
Toplam : 51,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00