Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM421 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yüksek lisans öğrencilerinin; sağlıklı ya da hasta bireye hemşirelik bakımı verirken; mesleki bilgilerinin yanı sıra hemşirelik ile ilgili kavramları bilmesini, benimsemesini ve uygulamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Hemşirelik ile ilgili temel kavram ve kuramlar; sağlık hastalık kavramları; Hemşirelik, Sağlık, Çevre ve İnsan kavramları ve birbiri ile ilişkileri; Eğitim, Kültür, Ekonomi ve Sağlık ilişkisi; Mesleki tanımlar-ölçütler; hemşireliğin gelişimsel süreci, hemşirelik bakım planı ve modelleri; İletişim ve kişilerarası ilişkiler; beden imgesi, yalnızlık, öfke, kayıp, Stres ve baş etme yöntemleri; Kanıta dayalı hemşirelik girişimleri; bütüncül bakış, Empati-Sempati, Kalite-Yaşam kalitesi, Toplam kalite yönetimi, Etik ve değerler, malpraktis, Ekip çalışması, Yönetim, Liderlik, Motivasyon, Kişisel Gelişim ve Girişkenlik kavramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, İstanbul. Birol L. Akdemir N., Bedük T. (2004) İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul Potter PA, Perry AG. Basic Nursing a Critical Thinking Approach. 1999. Fourth Edition, Mosby Publication. 1999. Fourth Edition, Mosby Publication. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. Baskı, Bozyaka Matbaacılık İzmir Hemşirelik, tıp, sağlık, insan ve çevre ile ilgili basılı ve elektronik erişimli yerli ve yabancı dergiler İlgili bilimsel internet kanallı web sayfaları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders sunumu, grup tartışmaları, ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Doç. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem

  • 1 1. Yüksek lisans öğrencisinin lisans üstü düzeyde hemşirelik teorik bilgi ve uygulamalarına temel oluşturacak hemşirelik kavramlarını bilme ve ifade edebilme
  • 2 2. Sağlık, Çevre, İnsan ve Hemşirelik ile ilgili kavramlar arasındaki ilişkileri ifade edebilme
  • 3 3. Lisans üstü düzeydeki hemşirelik uygulamalarında bilginin davranışa dönüştürülmesi için önemli olan kavramları benimseyebilme
  • 4 4. Hemşirelik ve diğer sağlık disiplinleri ile etkin iletişim sağlayabilme ve inter-multidisipliner ekip çalışması için gerekli olan iletişim yöntemlerini kullanabilme
  • 5 5. Klinik uygulamalar ve araştırmalarda kanıt temelli ve etik değerlere uygun davranabilme
  • 6 6. Eleştirel düşünebilme ve mesleki güncel gelişmeleri izleyebilme ve uygulamaya aktarabilme
  • 7 7. Kendini ifade etme ve kişisel gelişim becerilerini kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin ve ders içeriğinin Tanıtımı, Kavram-Kuram Tanımları Ve Hemşirelikte yer alan Kavramsal Öğeler
2.Hafta *Sağlık/ Hastalık Kavramları. Objektif-Subjektif Sağlık Tanımları Ve İlgili Kavramlar
3.Hafta *Biyo-Psiko-Sosyal Açıdan İnsan; Çevre, Çevre Sağlık İlişkisi,
4.Hafta *Eğitim, Kültür, Ekonomi Ve Sağlık İlişkisi
5.Hafta *Holistik Kavramı Ve Hemşirelik Bakımı Açısından Önemi
6.Hafta *Geleneksel- Çağdaş Hemşirelik Tanımları Ve Ölçütleri, Hemşirelikle İlgili Yasalar, Mesleki Kuruluşlar
7.Hafta *Hemşirelik Bakım Planı: Gelişimsel Süreç, Bakımı Alan ve Veren Açısından Yararları, Bakım Planı Modelleri
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Beden imgesi, Yalnızlık
10.Hafta *Empati- Sempati Ve Sağlık / Hastalık İlişkisi, İletişim Yöntemleri Ve Kişilerarası İlişkiler
11.Hafta *Stres Ve Stresle Baş Etme Yöntemleri, Homeostazis Ve Adaptasyon Teorileri, Psikosomatik Sağlık SorunlarıKalite Kavramı Ve Sağlık- Bakım- Yaşam Kalitesi Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi
12.Hafta *Öfke, KayıpStres Ve Stresle Baş Etme Yöntemleri, Homeostazis Ve Adaptasyon Teorileri, Psikosomatik Sağlık Sorunları
13.Hafta *Kalite Kavramı Ve Sağlık- Bakım- Yaşam Kalitesi Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi Öfke, Kayıp
14.Hafta *Kanıt Kavramı, Kanıta Dayalı Hemşirelik Girişimleri, Etik Ve Malpraktis
15.Hafta *Ekip çalışması-İnterdisipliner Multidisipliner Ekip Kavramları; Yönetim ve Liderlik / Motivasyon, Kişisel Gelişim ve Girişkenlik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 8,00 8,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 3 5,00 15,00
Toplam : 103,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00