Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM423 HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA -1 3,00 1,00 0,00 3,50 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bilginin gelişimi ve hemşirelik alanı ile ilgili sorunların çözümü için öğrenciye hemşirelikte araştırmanın önemini kavratma ve farkındalık geliştirmek üzere; bilimsel araştırma süreci adımlarını (sorun belirleme, alan yazına ulaşma, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama, rapor yazma, yayınlama ve araştırma kullanma) inceleme, araştırma planlayabilme, yürütebilme, analiz edebilme ve bilimsel ortamlarda sunabilme becerisini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; hemşirelik disiplini ve araştırma, araştırmada temel terimler ve süreç adımlarına bakış, literatür tarama, araştırma konu seçimindeki önceliklerin belirlenmesi, araştırma ve etik, araştırmaların temel özellikleri, araştırmalarin sınıflandırılması ve araştırma tasarımları, araştırmada evren ve örneklem, veri toplama yöntem ve araçları, verilerin analizi, araştırmanın zamanlanması, bulguların yorumlanması konularından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke , Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. 2. Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara ,2011 3. Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002. 4. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000. 5. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. 6. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002. 7. Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık.Ankara, 2007. Malzeme Bilgisayar Laboratuvarı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-cevap, bilgisayar progrmaı üzerinde interaktif uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik ve makale kritiği

  • 1 Hemşirelikte bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilme
  • 2 Araştırma planlama ve yürütmede etik ilkeleri öğrenebilme
  • 3 Araştırma sürecinin adımlarını bilme
  • 4 Temel düzeyde araştırma planlayabilme, yürütebilme ve analiz edebilme
  • 5 Bilimsel bir araştırma makalesini kritik edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Örnek araştırma üzerinde tartışma
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
2.Hafta * Temel Araştırma Süreci Adımları
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
3.Hafta *Araştırma Konularının Seçimi
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
4.Hafta * literatür taraması ve analizi
*Discussion on example research
5.Hafta *Araştırmanın Amacı, Araştırma Sorunu, Hipotez
* Örnek araştırma üzerinde tartışma
6.Hafta *Nitel ve Nicel Araştırmaların Yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Tasarımı-I
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
7.Hafta *Nicel Araştırmaların Tasarımı
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
8.Hafta *Arasınav
*Arasınav
9.Hafta *Kalitatif Araştırmalar
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
10.Hafta *Araştırmalarda Örnekleme
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
11.Hafta *Veri Toplama Yöntemleri ve Araçları
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
12.Hafta *Verilerin analizi ve bulguların yorumlanması
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
13.Hafta *Araştırmalarda Raporlama ve Rapor Türleri
*Örnek araştırma üzerinde tartışma
14.Hafta *Araştırma Etiği
15.Hafta *final

  • 2 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 3 Proje : 20,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 6 5,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Araştırma Sunumu 2 16,00 32,00
Seminer 1 20,00 20,00
Toplam : 173,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00