Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL507 OSMANLI KLASIK DÖNEM DÜŞÜNÜRLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Osmanlı medeniyetinin ilk 400 yılında yetişmiş ve felsefe, mantık, matematik, astronomi, din, kelam, tasavvuf, hukuk, tarih, siyaset ve ahlak sahalarında sistematik çalışmalar ortaya koymuş bilginlerin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği : 1. Osmanlı klasik dönem düşüncesinin sistematik olarak belirlenmesinin Türkçe felsefe bakımından tarihsel ve psikolojik gerekçeleri.<br />2. Osmanlı’da felsefi etkinliğin birer yorum olarak devam ettirildiği mantık, kelam, siyaset felsefesi, tasavvuf felsefesi, hukuk ve divan edebiyatının tanıtılması.<br />3. Dâvûd-u Kayserî, Adûdud-Dîn el-Îcî, Seyyid Şerif Cürcânî, Sadeddin Taftâzânî, Molla Fenârî, Hızır Bey, Tokatlı Molla Lütfi, Sinan Paşa, Molla Hüsrev, Alâaddin Tûsî, Mustafa Muslihuddîn Hocazâde, Ali Kuşçu, İbn Kemal, Fuzuli, Mirim Çelebi, Kınalızade Ali Efendi, Kâtip Çelebi, Koçi Bey, İbrahim Müteferrika ve Gelenbevî İsmail Efendi’nin biyografileri hakkında tanıtıcı bilgiler. <br />4. Özel olarak Dâvûd-u Kayserî, Seyyid Şerif Cürcânî, Sadeddin Taftâzânî, Molla Fenârî, Kınalızade Ali ve Kâtip Çelebi’nin eserleriyle birlikte değerlendirilmesi.<br />5. Osmanlı’nın klasik döneminde felsefi eylemin yönü.<br />6. Osmanlı düşüncesinin özgünlüğü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011.<br />2- Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009.<br />3- Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.<br />4- Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin ilgili maddeleri.<br />5- Süleyman Hayri Bolay, Türk Düşüncesinde Gezintiler, Ankara, Nobel Yayınları, 2007.<br />6- İbrahim Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara, Türk Tarihi Araştırmaları, 1986.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Öğrenci, Osmanlı klasik dönem düşüncesinin anlamını ve önemini izah eder.
  • 2 Öğrenci, Osmanlı’da felsefi yorum mekanizmasının işlerliğini tahlil eder.
  • 3 Öğrenci, Osmanlı’da mantık, siyaset, hukuk, kelam ve edebiyatta yorumun devam etmesini açıklar.
  • 4 Öğrenci, Osmanlı klasik dönem felsefi eğilimlerini değerlendirir.
  • 5 Öğrenci, Osmanlı’da düşüncenin özgünlüğünü ve muhtevasını izah eder.
  • 6 Öğrenci, Osmanlı’da felsefi eğilimin tükenişini değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türkçe felsefe tarihi yazımında Osmanlı klasik döneminin anlamı ve önemi
2.Hafta *Osmanlı klasik döneminin belirlenmesi ve sınırlandırılması
3.Hafta *Osmanlı’da klasik dönem düşüncesinin temel alanlarının tanıtılması
4.Hafta *Osmanlı’dan önce İslâm düşüncesi: İbn Sînâ, Gazzâlî, İbn Rüşd, Konevî, Mevlânâ
5.Hafta *Dâvûd-u Kayserî
6.Hafta *Seyyid Şerif Cürcânî
7.Hafta *Sadeddin Taftâzânî
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Molla Fenârî
10.Hafta *Kınalızade Ali
11.Hafta *Kâtip Çelebi
12.Hafta *Osmanlı’da toplumsal felsefi hareketliliğin tükenişi ve Kadızadeliler olayı
13.Hafta *Akli bilimlere yapılan modern vurgunun eleştirilmesi ve medrese meselesi
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00