Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR514 OSMANLI HUKUKU VE KAYNAKLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel kaynaklar üzerinden giderek Osmanlı hukuk sistemini, teorik olarak şer‘î-örfi hukuk ilişkisini ve uygulamalarını, dönüm noktası olarak kabul edilen Fatih dönemi başta olmak üzere, zamanla uğradığı değişimi takip ederek kavramayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği : Genel olarak devlet yapısını ve işleyişini belirleyen, toplumsal yaşayışı düzenleyen Osmanlı hukuku, şer’i ve örfi açıdan Osmanlı hukuku, kuruluş devrinden itibaren şekillenen örfi-sultani hukuk, kanunlar, kanunnameler, şer’iye sicilleri, hukuk uygulamaları, Divan-ı Hümayun, kadıaskerlik, şer’iye mahkemeleri, kadılar, naibler ve diğer kurumların işleyişi kaynaklar üzerinden değerlendirilecektir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, I-IX, İstanbul 1990.<br />- Ömer Lütfi Barkan, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslar I, Kanunlar, İstanbul 1943.<br />- “Türk Hukuk Tarihi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3/Sayı 5, (2005).<br />- Halil İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul 2000.<br />- Yunus Koç, "Erken Dönem Osmanlı Hukuku, Yaklaşımlar, Temel Sorunlar", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlılar 700. Yıl Özel Sayısı, (1999), s. 115-126.<br />- Mehmet Akif Aydın, İslam ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları, İstanbul 1997.<br />- Colin Imber, Şeriattan Kanuna Ebussuud ve Osmanlı'da İslami Hukuk, (çev. Murtaza Bedir), İstanbul 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı Hukukunun yapısını öğrenir.
  • 2 Şer‘i - Örfi hukuk alanlarını ve bağlamlarını öğrenir.
  • 3 Osmanlı hukukunun kaynaklarını tanır.
  • 4 Osmanlı hukuk kurumlarının yapısını ve işleyişini açıklayabilir.
  • 5 Osmanlı hukukunun tatbikatından sorumlu olan müesseseleri ve işleyişini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Hukukunda Fatih Devri ve Kaynakları- I
2.Hafta *Osmanlı Hukukunda Fatih Devri ve Kaynakları- II: Teşkilat Kanunnamesi
3.Hafta *Osmanlı Hukukunda Fatih Devri ve Kaynakları- III Kardeş Katli Meselesi
4.Hafta *Osmanlı Hukukunda Fatih Devri ve Kaynakları- IV Ceza Kanunnamesi
5.Hafta *XVI. Yüzyılda Osmanlı Hukuku
6.Hafta *Osmanlı Hukukunun Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları
7.Hafta *Osmanlı Hukuk Bürokrasisi: Kadıaskerlik
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Osmanlı Hukukunun Kaynağı Olarak Kadıasker Ruznamçe Defterleri
10.Hafta *Osmanlı Hukuk Bürokrasisi: Kaza Teşkilatı ve Kadı
11.Hafta *Osmanlı Hukukunun Kaynağı Olarak Şer’iye Sicilleri-I
12.Hafta *Osmanlı Hukukunun Kaynağı Olarak Şer’iye Sicilleri-II
13.Hafta *Osmanlı Hukukunun Kaynağı Olarak Ahkam, Mühimme ve Şikayet Defterleri-I
14.Hafta *Osmanlı Hukukunun Kaynağı Olarak Ahkam, Mühimme ve Şikayet Defterleri-II

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00