Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB5.203 ORYANTALİZM EKSENİNDE TASAVVUF TARTIŞMALARI VE PROBLEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersle batı ülkelerinde Tasavvuf hakkında yazılmış akademik eserlerin tanıtılması ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Batı dillerine tercüme edilen tasavvufî eserlerin kronolojisi ve ilk mütercimler. İlaveten batıda akademisyenlerin tasavvufla ilgili kaleme aldığı eserler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Arberry, Arthur John; Tasavvuf Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, trc. İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004. Gramlich, Richard: Mystische Dimensionen des Islamischen Monotheismus. In: Glauben an den einen Gott (Menschliche Gotteserfahrung im Christentum und im Islam), (Hsgb. Falaturi Abdoljavad ; Strolz Walter ). Freiburg, Herder, 1975. Gramlich, Richard: Die Schiitischen Derwischorden Persiens – zweiter Teil: Glaube und Lehre. Wiesbaden, Harrassowitz, 1976. Gramlich, Richard: Muhammed al- Ġhazzālīʼs Lehre von den Stufen zur Gottesliebe, (Hsgb. Hans Robert Roemer). Wiesbaden, Harrassowitz, 1984. Gramlich, Richard: Alte Vorbilder des Sufitums (Erster Teil: Scheiche des Westens), (Hsgb. Walter W. Müller). Wiesbaden, Harrassowitz, 1995. Gramlich, Richard: Weltverzicht (Grundlagen und Weisen islamischer Askese) (Hsgb.Walter W. Müller). Wiesbaden, Harrassowitz, 1997. Nicholson, Reynold A.; İslâm Sûfîleri, trc. Yücel Belli-Murat Temelli, Ataç Yayınları, İstanbul 2004. Ritter, Helmut, Das Meer Der Seele, Leiden 1955. Said, Edward W., Orientalism, New York 1979, Schimmel, Annemarie, Rumi – Ich bin Wind du bist Feuer-, Diederichs Verlag, Köln- Hugendubel, 1982. Schimmel, Annemarie, Sufismus (eine Einführung in die Islamische Mystik), C.H. Beck München 2008. Other Sources Çift, Salih; “Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü-I: Tarihsel Boyut”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 (2007), sy. 18. Derin, Süleyman; “Müsteşriklerin Tasavvufa Bakış Açısı ve Bu Sahada Yaptıkları Araştırmalar”, Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı’da İslâm Çalışmaları Sempozyumu (Bildiriler), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003. Derin, Süleyman; “Dünden Bugüne İngiliz Oryantalizmi: Tasavvufun Gelişimi Hakkındaki Görüşleri”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Sempozyumu-2, İstanbul 2003. Erginli, Zafer Oryantaliz İle Mistisizm arasında Batı Dünyasında Tasavvufa Bakış Biçimleri Üzerine, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yıl: 2018, sy. 13. Schimmel, Annemarie; İslam’ın Mistik Boyutları, Kabalcı Yayınları, trc. Ergun Kocabıyık, İstanbul 2001. Schimmel, Annemarie; “Mektuplar”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 4 (2003), sy. 11. Schimmel, Annemarie: “Mawlānā Rȗmȋ: yesterday, today, and tomorrow” in Poetry and Mysticism in Islam: The heritage of Rumi (Hsgb. Amin Banani, Richard Houannisian, Georges Sabagh). California, Cambridge University Press, 1994.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş, sinevizyon, anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler batıdaki sufi eserlerin tarihsel-kronolojik arka planını bilir.
  • 2 Öğrenciler batıdaki ilk tercümeler, problemler ve sufi eserler hakkındaki tartışmaları bilir.
  • 3 Öğrenciler Reynold Nicholsan, A. J. Arberry, Hammer-Purgstall, Georg Rosen, Friedrich Rückert, Fritz Meier, Richard Gramlich, Helmut Ritter, Annemarie Schimmel, Eva de Meyrovitch A, J. Arberry, Reynold Nicholsan, William Chittick gibi tasavvuf alanında tercüme faaliyetlerinde bulunan akademisyen ve araştırmacıların eserlerini tanır.
  • 4 Öğrenciler batıdaki sufi algısını, tercüme ve eserlerdeki bilgi ve yorumları analiz eder.
  • 5 Öğrenciler batıda pozitif ve negatif olmak üzere her iki perspektiften tasavvuf yorumlarını açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00