Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-ISLM.44 MEVLANA VE TASAVVUF 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bir sȗfî olarak Mevlânâʼnın düşünsel paradigmasına dâir temel bilgileri edinmeyi, zühd dönemiyle teşekkül etmeye başlayan tasavvufî düşüncenin Mevlânâ’nın fikirleriyle kazandığı anlam zenginliğini irdelemeyi ve Allah- kâinât ve insan kavramları bağlamında Mevlânâʼnın metafizik düşüncesini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Tasavvuf düşüncesinde Mevlânâʼnın fikirleri, sistemi, metaforik kavramları, Allah ve insan tasavvuru konularında bilgi verir onun tasavvuf düşünce geleneğinde yeri ve önemini kavramayı sağlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ankaravî, İsmail Rusȗhî, Nisâbüʼl Mevlevî (Terc.Tâhiruʼl Mevlevî), (Haz.Yakup Şafak, İbrahim Kunt) Konya 2005. Ankaravî, İsmail, Mesnevî’nin Sırrı –Dîbâce ve İlk 18 Beyit Şerhi– (haz. Semih Ceyhan, M. Topatan), İstanbul 2008. Konuk, Ahmed Avni, Mesnevî-i Şerîf Şerhi I-XIII (haz. Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı vd.), İstanbul 2010. Muînî, Muînüddin b. Mustafa, Mu‘înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si –Mesnevî Tercüme ve Şerhi– I-II (haz. Kemal Yavuz), Konya 2007. Arpaguş, Safi, Mevlânâ ve İslâm –Algı ve Anlatım–, İstanbul 2007. Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlānā Celāleddīn: Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler. Istanbul, İnkılap Kitabevi, 1952. Güllüce, Hüseyin, Kur’an Tefsiri Açısından Mesnevî, İstanbul 1999. Küçük, Osman Nuri, Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de İnsân-ı Kâmil, İstanbul 2011. Özköse, Kadir, Mevlânâ Celâleddîn-i Rȗmîʼnin Düşünce Dünyası, Tasavvuf, sayı 20, Ankara 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Anlatım 2- Soru- cevap 3- Analiz
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mevlânâʼnın sȗfî düşüncedeki yeri ve önemi bilinir.
  • 2 Günümüz Mevlânâ tasavvurunu onun fikirleri üzerinden ve akademik bir perspektiften bütüncül bir biçimde kıyaslama ve anlama imkanı oluşur.
  • 3 Mevlânâʼnın varlık düşüncesini sistematik bir biçimde anlamak ve analiz etmek için anahtar kavramlar, metafor ve semboller açıklanır.
  • 4 Mevlânâ’nın Allah ve insan tasavvuru üzerinden hakikat nedir? Hakikati bilmek mümkün müdür? Şayet mümkünse hakikati bilmek nasıl olur? Mutlak hakikat nedir? sorularına cevap aranır.
  • 5 Tasavvufun ana gayesi Allah’a ulaşma ve Allah’ı bilme (marifatullah) meselesine Mevlânâ’nın perspektifinden cevap aranır.
  • 6 İnsanın kendini bilmesi/bulması ne kadar mümkündür ve bu bilme süreci insanın metafizik olanla bağını ve kendi varlığını inşa süreci olarak okunabilir mi? Kendini bilmek kişinin kendisiyle Allah ve âlemle barışık olması anlamına gelir mi? sorularına yanıt aranır.
  • 7 Mevlânâ ve Mevlevîlik bağlamında tasavvufun Batı dünyasında karşılığı ve anlamı nedir? sorularına cevap aranır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Mevlânâ’nın hayatı, Anadolu’ya göçü, dönemin siyasi ve sosyal şartları, siyasi ve sosyal şartların Mevlânâʼnın fikirlerinin oluşumuna etkileri.
2.Hafta *Giriş: Mesnevî’de ney metaforu üzerinden Allah- insan tasavvuru
3.Hafta *Mesnevîʼde insan-âlem ilişkisi açısından dünya hayatı ve dünya hayatına dair metaforların irdelenmesi. Mevlânâʼnın zühd-zâhid tasavvuru.
4.Hafta *İnsanın kendini bilme/arama eylemi olarak sȗfî düşüncede ve Mesnevîʼde aşk kavramı, cüzî aşkın anlamı, küllî aşk kavramı, küllî aşkın mümkünlüğü, küllî aşkın emâreleri ve sebebi
5.Hafta *Mevlânâʼnın eserlerinde tahalluk ve tahakkuk kavramları: ihlas, sabır, rıza
6.Hafta *fenâ, bekâ ve yokluk (nistî) düşüncesi
7.Hafta *Mevlânâʼnın düşünce sisteminde nefs kavramı
*Ara sınav
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Hakikat arayışında tezkiye-i nefsin ve seyr-u sülȗkun önemi
10.Hafta *Mevlânâ düşüncesinde varlık nazariyesi ve vahdet-i vücûda dâir semboller
11.Hafta *Mevlânâʼda insan-ı kâmil kavramı
12.Hafta *Mevlânâ’da insan tasavvuru: halife-kul olarak insan
13.Hafta *Batı’da Mevlânâ tercümeleri Mevlânâ ve Mevlevîlik algısı
14.Hafta *Batı’da iki Mevlânâ araştırmacısı akademisyen: Prof. Dr. Annemarie Schimmel Prof. Dr. Eva de Meyrovitch

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00