Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.118 ULUS, ETNİSİTE VE DİASPORİK TOPLULUKLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı diaspora kavramının gelişimini ulusal ve etnik kimliklerle ilişkisi bağlamında tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Diaspora ya da diasporik topluluklar, zorunlu göç, savaş, işgücü göçü gibi çoğunlukla trajik nedenlerle anavatanlarından uzakta başka aidiyet sistemlerine tabi olmak zorunda kalan, bu nedenle de ev sahibi toplum ve siyasal kurumlar içinde çeşitli entegrasyon problemleri yaşayan, çoğunluk kimliğinden farklı bir tür azınlık kimliği geliştiren ve bunu sürdürme eğiliminde olan toplulukları tanımlar. Küreselleşmenin içinde bulunduğumuz dönemde gözlenen ulusötesi niteliği bu tür toplulukların yapısı üzerinde önemli tesirler yapmakla birlikte bu toplulukları da sosyal bilimsel araştırma ve tartışmaların odağına oturtmuştur. Bu bağlamda bu derste diaspora kavramının gelişimi ulusal ve etnik kimliklerle ilişkisi ilgili literatür ve tartışmalar çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Berger, P., vd., Homeless Mind: Modernization and Consciousness, Penguin, Harmondsworth, 1974. Dicken, P., Global Shift: The Internationalization of Economic Activity, Paul Chapman Publishing, London, 1992. • Cohen, R., “Diasporas and the Nation State: From Victims to Challengers”, International Affairs, Vol. 72, No 3, 1996, s. 507-520. • Cohen, R. “Creolization and Cultural Globalization: The Soft Sounds of Fugitive Power”, Globalizations, 4 (3), 2007, s. 1-16. • Cohen, R., Global Diasporas an Introduction, Routledge, London, 2008. • Jacobson, D., Rights across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996. • Kaya, A., Kentel, F., “Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü? Engel mi? Almanya-Türkleri ve Fransa-Türkleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Raporu, 2005. http://goc.bilgi.edu.tr/euro_turk.html. • Kaya, A., Türkiye’de Çerkesler, Diyasporada Geleneğin Yeniden İcadı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011. • Koser, K., New African Diasporas, Routledge, New York, 2003. • Pieterse, J. N., “Globalisation as Hybridisation”, International Sociology, Vol. 9, No. 2, 1994, s. 161-184. • Rex, J. “Ethnic Identity and the Nation State: The Political Sociology of Multi- Cultural Societies”, Social identities, 1 (1), 1995, s. 21-34. • Shain Y., Barth, A., “Diasporas and International Relations Theory”, International Organization, 57-3, 2003, s. 449-479. • Smith, H., Stares, P., Diasporas in Conflict: Peace-Makers and Peace-Wreckers, United Nations University Press, Tokyo, 2007. • Sökefeld, M. “Mobilizing in Transnational Space: A Social Movement Approach to the Formation of Diaspora”, Global Networks, 6 (3), 2006, s. 265-284. • Vertovec, S., Cohen, R., Migration, Diaspora and Transnationalism, Edward Elgar Pub., Massachusetts, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Küreselleşme, ulus altı ve ulus ötesi kimlikler ve diaspora kavramlarını öğrenme
  • 2 Literatürdeki küreselleşme ve kimlik tartışmalarından haberdar olma
  • 3 Modern devlet ve etnisite hakkında teorik tartışma yürütebilme
  • 4 Diasporik toplulukları tanıma ve günümüz küresel dünyasındaki rollerini anlama
  • 5 Ulus, etnisite ve diasporik topluluklar üzerine sosyolojik araştırma yapmanın önemini kavrama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Temel kavramlar: ulus, etnisite, küreselleşme, modernite
3.Hafta *Temel kavramlar: ulus, etnisite, küreselleşme, modernite
4.Hafta *Temel kavramlar: ulus, etnisite, küreselleşme, modernite
5.Hafta *Kimlik ve etnisite: literatürden örnekler
6.Hafta *Kimlik ve etnisite: literatürden örnekler
7.Hafta *Kimlik ve etnisite: literatürden örnekler
8.Hafta *Diaspora ve diasporik topluluklar
9.Hafta *Diaspora ve diasporik topluluklar
10.Hafta *Diaspora ve diasporik topluluklar
11.Hafta *Sunumlar
12.Hafta *Sunumlar
13.Hafta *Sunumlar
14.Hafta *Sunumlar

  • 1 Rapor : 50,000
  • 2 Vize : 0,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Rapor 1 30,00 30,00
Teorik Ders Anlatım 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00