Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.113 TÜRKİYE’DE KENTLEŞME ÇALIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kentleşme kavramını Türkiye'deki kentler üzerinden anlamak, analiz edebilmek ve Türkiye'deki kentlere özgü özellikleri kavrayabilmek.
Dersin İçeriği : Kavram olarak kent sosyolojisi, Kentsel Uygarlıkların Kökeni, Ortaçağ Kenti, Kentleşmenin Türkiyeye özgü dinamikleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Metin Celal, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. • İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.(2, 3, 4,5,6,7 ve8. Bölüm) • Ayhan Kaya, 2009, Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi? Geri Dönüş Mü?, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. • Kemal Karpat, 2003, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm: Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme, İmge Yayınları, Ankara. • Alim Arlı, 2005, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.3, S.6., Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 283-353. • Ayşen Şatıroğlu, Türkiye’de Kent Araştırmalarının Değişimi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, Sayı 22, 2011. http://tjs.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/22-17.pdf • Mübeccel Kıray, 2001, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayıncılık, İstanbul. • Cevdet Yılmaz, 2010, Risk Kapıyı Kırınca: Kentlerde Yoksulluk, Dayanışma, Güven ve Güvenlik, Libra Yayıncılık, İstanbul, ss.87-105. • Şevket Işık, Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri, Ege Coğrafya Dergisi, C.14, ss.57-71. • Tekeli, İlhan (1998) "Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması". 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık İçinde İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. • Murat Güvenç, Eski İstanbullular Yeni İstanbullular, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türkiye'de kentleşmenin temel özelliklerini tanımlayabilir
  • 2 Küreselleşme ve dünya kenti kavramlarını tanımlayabilir.
  • 3 Kent ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi kurar.
  • 4 Modern şehirleri analiz eden kuramları kavramak
  • 5 Kenti, ortak tüketim ve toplumsal yeniden üretim kavramlarıyla betimler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kavram olarak kent sosyolojisi, Kentsel Uygarlıkların Kökeni, Ortaçağ Kenti, 1800'lü Yıllarda Avrupa'da Sanayi Kentinin Yükselişi, Kent Sosyolojisinden Bahsedebilir miyiz?, Modern Kent Sosyolojisi
2.Hafta *Kavram olarak kent sosyolojisi, Kentsel Uygarlıkların Kökeni, Ortaçağ Kenti, 1800'lü Yıllarda Avrupa'da Sanayi Kentinin Yükselişi, Kent Sosyolojisinden Bahsedebilir miyiz?, Modern Kent Sosyolojisi
3.Hafta *Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm
4.Hafta *Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm
5.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (I) 1920-1980
6.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (I) 1920-1980
7.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (I) 1920-1980
9.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (I) 1920-1980
10.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (I) 1920-1980
11.Hafta *Gecekondu ve Toplumsal İlişki Ağları
12.Hafta *Gecekondu ve Toplumsal İlişki Ağları
*Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (II): 1980 Sonrası
13.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (II): 1980 Sonrası
14.Hafta *Türkiye'nin Kentleşme Deneyimi (II): 1980 Sonrası
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00