Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG104 GENEL JEOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yerküreyi oluşturan katmanların, minerallerin, kayaların, tektoniğin ve jeolojik süreçlerin temel bilgilerinin aktarılması, yerkürenin şekillenmesinde etkili olan etken ve süreçler ile yerküre tarihinin bilinmesi. Madde döngülerinde yerkürenin ve litosferin rolünün anlaşılması ve yerkürenin işleyen süreçlerde enerji kaynağı olarak tanınması.
Dersin İçeriği : Jeolojinin tanıtımı ve tarihçesi, genel jeolojinin kapsamı, levha tektoniği kuramı ve dinamikleri, yeryuvarındaki döngüler, kayaç döngüsü, yerkabuğunu oluşturan kayaçların yapısında bulunan elementler ve mineral kimyası, kayaç oluşturan mineral grupları, kayaçlar ve kayaç sınıflamaları, kayaçların tanımlanması ve özelliklerinin yorumlanması, yeryuvarının tarihsel gelişimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Helvacı C, 2014. Genel Jeoloji - Temel Kavramlar, Nobel Akademik yayıncılık, 548 s. 2- Gümüş H., 1992. Genel Jeoloji I, Laboratuvar Notları, Dokuz Eylül Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yayınları:144. İzmir. 3- Rocks and Minerals. John Wiley and Sons, New York. Glass, B. P., 1982. Introduction to Planetary Geology. Cambridge Univ. Press, New York. 4- Thompson G.R. and Turk J., 1993, Earth Science and The Environment, Saunders Collage Publising, Florida. 5- Ketin, İ., 1977. Genel Jeoloji: Cilt 1 - Yerbilimlerine Giriş. İTÜ Maden Fakültesi, İTÜ Matbaası, 597. 6- Karaman, M.E. ve Kibici, Y., 2008. Temel Jeoloji Prensipleri. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 400 s. 7- İnan, N., 2009. Paleontoloji (Fosil Bilim)(İkinci Baskı). Seçkin Yayıncılık, Sözkesen Matbaası, Ankara, 204 s. ISBN: 975 02 0136 1. 8- İnan, N. ve Taslı, K., 2006. Tarihsel Jeoloji. Mersin Üniversitesi Yayınları, yayın no. 15, Can Matbaacılık, 112s., Mersin. 9- Morris, P. & Keith, R., 1998. Interpreting Earth history: A manual in historical geology. McGraw-Hill College. ISBN: 0 697282902 10- Gökçen N., 1993. Paleobiyolojik Ortamlar, Dokuz Eylül Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yayınları:231. İzmir. 11- Sür. Ö., 1981. Stratigrafi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara. 6-
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Serdar Vardar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözlü Anlatım

  • 1 Yerkürenin bileşimi, yapısını ve tarihini kavrayabilme
  • 2 Jeoloji biliminin ışığında çevreyi yaratan ve şekillendiren fiziksel etken ve süreçleri tanımlayabilme ve açıklayabilme
  • 3 Levha tektoniğini tüm dinamikleri ile anlayabilme ve yeryüzünde kara ve denizlerin dağılışındaki rolünü öğrenme
  • 4 Yerküreyi şekillendiren etken ve süreçleri ve etkilerini öğrenme
  • 5 Litosferi oluşturan kayaçları öğrenme ve tanıyabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Jeolojinin tanıtımı, genel jeolojinin kapsamı ve jeolojinin tarihçesi.
2.Hafta *Yerkürenin yapısı ve katmanlarının özellikleri
3.Hafta *Yerkabuğunun kayaç yapıcı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile yeryüzü şekillerinin ilişkisi
4.Hafta *Levha tektoniği ve dinamikleri
5.Hafta *Yerkabuğunda levha tektoniği ile ilişkili yapılar. Okyanus ortası sırtları, dalma-batma zonları, faylar
6.Hafta *Mineral oluşturan elementler, kayaç oluşturan mineraller, mohs mimeral sertlik cetveli ve mineral grupları.
7.Hafta *Magmatik kayaçların genel özellikleri, mineralojik ve kimyasal özellikleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Oluşum ortamlarına göre temel magmatik kayaçlar.
10.Hafta *Tortul kayaçların oluşum ortamları ve tortul yapılar
11.Hafta *Tortul kayaların genel özellikleri ve sınıflandırması
12.Hafta *Tortul kayaçların bünyesindeki fosiller ve ortam belirleyici fosillerden örnekler.
13.Hafta *Metamorfik kayaçların genel özellikleri, metamorfizma ortam ve türleri, temel metamorfik kayaç grupları
14.Hafta *Yeryuvarının jeolojik geçmişi, levha hareketleri, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biyosfer ve çevre tarihi.
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Uygulama / Pratik 13 1,00 13,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Toplam : 101,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00