Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 228 TÜRK HALK EDEBİYATI II 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dede Korkut Kitabı’nın konusu, şekil ve tür özellikleri; Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyelerin Türk dünyası edebiyatındaki yeri ve önemi yanı sıra Manas Destanları’nın Kırgız epik dünyası açısından öneminin kavranması.
Dersin İçeriği : Dede Korkut Kitabı’nın konusu, şekil ve tür özellikleri; Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyelerin Türk dünyası edebiyatındaki yeri ve öneminin kavranması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994. Togan, Zeki Velidi; Türk Destanının Tasnifi-I; Atsız Mecmua; İstanbul 1931 Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941 Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003 Yıldız, Naciye; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yay: 623, Ankara 1995 YUSUPOV, Keneş; Manas Destanı (Ttü. Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN-Alimcan İNAYET); AKM yay. Sayı:96; Ankara 1995 Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988 İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Destan kavramı hakkında temel bilgileri öğrenme
  • 2 Manas Destanı’nın Türk Dünyası epik geleneğindeki yerini açıklayabilme, Manas’ın yaşadığı dönem ile Manas’taki kahramanlardan bazılarının başka Türk Destanlarında da görülmesinin nedenini kavrayabilme.
  • 3 Manas üzerine yapılan çalışmaların içeriği ve belirtilen fikirlerin doğruluğunu kavrayarak açıklayabilme
  • 4 Dede Korkut üzerine yapılan çalışmalara dayanarak söz konusu eserin nüshalarının tanıyabilme ve Türk Dünyası folkloru açısından önemini kavrayabilme.
  • 5 Dede Korkut hikayelerinin şekil ve üslup özellikleri yanı sıra konularını ve bunu sağlayan özellikleri metin üzerinde çözebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Destan kavramı temel literatürü öğrenme
2.Hafta *Türk destan geleneği hakkında temel bilgiler
3.Hafta *Türk boylarının destanları
4.Hafta *Manas Destanı’nın Kırgız epik geleneği içindeki yeri ve önemi; Manas ile ilgili Kırgızlarda türeyen terimler ve kavramlar üzerinde tartışmalar.
5.Hafta *Manas Destanı’nın varyantlarının tanıtımı, özellikleri ve Manas Destanı üzerinde yapılan çalışmalar.
6.Hafta *Manas Destanı’nın Radloff varyantının incelenmesine başlanması
7.Hafta *Manas Destanı’nın Radloff varyantının bitirilmesi ve bu destana ait kült olan değerler üzerinde tartışmalar.
8.Hafta * Ara sınav
9.Hafta *Manas Destanı’nın K. Yusupov varyantının incelenmesine başlanması; söz konusu destanın şekil özellikleri ve nedeni.
10.Hafta *Manas Destanı’nın Radloff ve Yusupov varyantının karşılaştırılması.
11.Hafta *Dede Korkut hikayelerinin teşekkül tarihi ile coğrafyası; bu konuda yapılan çalışmalar.
12.Hafta *Dede Korkut hikayelerinin nüshalarının tanıtımı; bu konuda yapılan çalışmalar.
13.Hafta *Dede Korkut hikayelerinin şekil ve üslup özellikleri; bu konuyu metinden seçilen örneklerle destekleme.
14.Hafta *Dede Korkut hikayelerinin konu olarak tasnifi; her tasnif grubuna ait örnek hikayelerin okunması.
15.Hafta *Dede Korkut’un yapılan tasnifine göre seçilen hikayelerin incelenmesinin bitirilmesi.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 7 1,00 7,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 5 4,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 5 4,00 20,00
Ev Ödevi 3 1,00 3,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00