Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI213 İSTATİSTİK-I 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İstatistik kavramının tanımlanması ve genel istatistik becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak grafiği. Merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama, medyan, mod. Yayılım ölçüleri: değişim aralığı, kartiller, ortalama mutlak sapma, varyans ve standart sapma. Chebyshev teoremi. Olasılık kuralları. Koşullu olasılık, Bayes teoremi. Kesikli olasılık dağılımları: kesikli düzgün dağılım, binom dağılımı, hipergeometrik dağılım, Poisson dağılımı. Sürekli olasılık dağılımları: düzgün dağılım, normal dağılım, üstel dağılım.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Robert Gould, Colleen Ryan, Introductory Statistics, Exploring the World Through Data, Pearson, Feb 2012. Çil, B. (2004). İstatistik. Ankara: Detay Yayınları. Başar, A. (1999). Uygulamalı İstatistik. İstanbul: Akif Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Erul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Ortalamaları ve değişkenlik ölçülerini hesaplar ve yorumlayabilme.
  • 2 İstatistiksel tahminleme yapabilme, olasılık dağılımlarını kullanır.
  • 3 Ki-kare testi, çoklu doğrusal regresyon analizi ve korelasyon analizi yapabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *
*
2.Hafta *İstatistik Serileri, Ölçüm Düzeylerine Göre Veri Sınıflandırmaları
3.Hafta *Tanımlayıcı İstatistik: Frekans Tabloları ve Grafikler
4.Hafta *Tanımlayıcı İstatistik: Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
5.Hafta *Olasılık: Tanım ve Temel Kurallar
6.Hafta * Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Güven Aralıkları İle İstatistiksel Tahminleme
9.Hafta *Hipotez Testleri İle İstatistiksel Tahminleme: Kavramlar
10.Hafta *Parametrik Testler ile Hipotez Testleri: Z-testi, t-testleri, Tek-Yönlü ANOVA
11.Hafta *Parametrik Testler ile Hipotez Testleri: Faktöriyel ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA
12.Hafta *Parametrik Olmayan Testler ile Hipotez Testleri: Ki-kare testleri ve buna dayalı diğer testler
13.Hafta *Parametrik Olmayan Testler ile Hipotez Testleri: Runs test, Mann-Whitney U, Wilcoxon Test, Kruskal-Wallis testi, Friedman testi
14.Hafta *Korelasyon, Çoklu Regresyon, ve Lojistik Regresyon Analizleri
15.Hafta *Etki Büyüklüğü Katsayıları, Hesaplama, ve Yorumları.

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 15,00 15,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 2 14,00 28,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00