Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CHE106 PETROL MÜHENDİSLERİ İÇİN KİMYA 3,00 2,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kimyanın bazı özel konularının öğrencilere tanıtımı, pozitif bilimde kimyanın yeri ve önemi, analitik düşünce yapısının geliştirilmesi, petrol ve doğal gaz mühendisliğinde kimya uygulamalarının öğretilmesi, problem çözümlerinde kimyanın önemi ve gereğinin kavratılması, sentez, analiz, muhakeme gücünün kimya bakış açısıyla geliştirilmesi.
Dersin İçeriği : Gazlar, Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Kuvvetler, Kimyasal Kinetik, Asitler ve Bazlar, Organik Bileşiklerin Yapıları, Organik Tepkimeler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Principles and Modern Applications 10th Ed.; Petrucci, Herring, Madura, Bissonnnette (Ders Kitabı)<br /><br />Önerilen Diğer Kaynaklar<br />1. Darrell Ebbing, Steven D. Gammon; General Chemistry, 9th Ed.; 2007<br />2. Chemistry: The Central Science, 12th Ed.; 2014; Brown, LeMay, Bursten, Murphy, Woodward.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, soru-cevap, problem çözümleri, elektronik ortamda yapılan sunumları, gösteriler, internet ortamında bulunan eğitim ve öğretim materyalleri, kısa sınavlar, deney, gözlem.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders ve Çözüm kitaplarına internetten ulaşılabilinir. Bu sebeple, önerilen kitabı satın almak zorunlu olmamakla birlikte bir tane edinilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Ders notlarının yanı sıra yüzlerce bilgi notları/çözümlü soru kitapları ve diğer ders materyallerine ilişkin yüzlerce kaynağı internette bulmak mümkündür.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sema Demirci Uzun
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Irmak Tunç, Öğr. Gör. Merve Karman, Araş. Gör. Dr. Melike Karakaya
Dersin Verilişi : Soru-Cevap, anlatım, problem çözüm, online kurs materyalleri, okuma parçalarının analizi, ppt sunumları, ögrenci merkezli aktif öğrenme teknikleri.

  • 1 Gazların katı ve sıvılara göre ayırt edici özelliklerinin anlaşılması, basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerinin ilişkilendirilmesi, ideal gaz denkleminin kavranması, gerçek gaz davranışlarının incelenmesi
  • 2 Atomların elektronik yapısı ile ilgili teoriler, bağ kavramı, kimyasal bağ teorilerinin açıklanması ve kullanılması, kimyasal bileşiklerin geometrik yapıları ve bu yapıların üç boyutlu gösterilmesi
  • 3 Moleküller arası çekim kuvvetlerinin tanımlanması, maddenin hallerine olan etkilerinin kavranması, faz değişimi ile enerji değişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi
  • 4 Kimyasal tepkimelerde hız kavramının açıklanması, hıza etki eden faktörlerin incelenmesi, hız denklemlerinin yazılmasına yönelik problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
  • 5 Asit baz kavramlarını tanımlama, sulu çözeltileri için uygulama yapma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
  • 6 Organik bileşiklerin adlandırılması, sınıflandırılması ve tepkimelerinin incelenmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Gazların Özellikleri:Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, Gaz Yasalarının Birleştirilmesi: İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları
*Gazlar
2.Hafta *Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gaz Karışımları, Gazların Kinetik-Molekül Kuramı, Kinetik-Molekül Kurama Bağlı Gaz Özellikleri, İdeal Olmayan (Gerçek) Gazlar
*Gazlar
3.Hafta *Lewis Kuramı:Genel Bakış, Kovalent Bağlanma:Giriş, Polar Kovalent Bağlar ve Elektrostatik Potansiyel haritaları, Lewis Yapılarının Yazılması
*Öğrenci Sunumları
4.Hafta *Rezonans, Oktet Kuralından Sapmalar, Moleküllerin Biçimleri, Bağ Derecesi ve Bağ Uzunlukları, Bağ Enerjileri
*Kimyasal Bağlar
5.Hafta *Bir bağ Nasıl Olmalıdır?, Değerlik Bağ Kuramına Giriş, Atom Orbitallerinin Melezleşmesi, Katlı Kovalent Bağlar, Moleküler Orbital Kuramı
*Kimyasal Bağlar
6.Hafta *Delokalize Elektronlar: Bazen Molekülünde Bağlanma, Metallerde Bağlanma, Bazı Çözümlenmemiş Konular: Elektron Yük-Yoğunluğu Çizimleri Yardımcı Olabilir Mi?
*Öğrenci Sunumları
7.Hafta *Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvıların Bazı Özellikleri, Katıların Bazı Özellikleri, Faz Diyagramları, Ağ Örgülü Kovalent Katılar ve İyonik Katılar, Kristal yapılar, İyonik Kristallerin Oluşumunda Enerji Değişimleri
*Kiyasal Bağlar
8.Hafta *Kimyasal Tepkimelerde Hız, Tepkime Hızının Ölçülmesi, Tepkime Hızına Konsantrasyonun Etkisi: Hız Kanunları, Sıfırıncı Dereceden Tepkimeler, Birinci Dereceden Tepkimeler
*Moleküller Arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar
9.Hafta *İkinci Dereceden Tepkime Hızları, Tepkime Kinetiği: Özet, Kimyasal Kinetik için Teorik Modeller, Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi, Reaksiyon Mekanizmaları, Kataliz
*Öğrenci Sunumları
10.Hafta *Arrhenius Teorisi: Kısa İnceleme, Brønsted Lowry Teorisi, Suyun Kendiliğinden İyonlaşması ve pH, Güçlü Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar, Poliprotik Asitler, Asit ve Baz olarak İyonlar, Moleküler Yapı ve Asit-Baz Davranışı, Lewis Asit ve Bazları
*Öğrenci Sunumları
11.Hafta *Organik Bileşikler ve Yapıları: Genel Bakış, Alkanlar, Sikloalkanlar, Organik Bileşiklerde Stereoizomerizm, Alkenler ve Alkinler
*Kimyasal Kinetik
12.Hafta *Aromatik Hidrokarbonlar, Fonksiyonel Grup İçeren Organik Bileşikler, Moleküler Formülden Moleküler Yapılara
*Asitler ve Bazlar
13.Hafta *Organik Tepkimeler: Giriş, Nükleofilik Yer Değiştirme Tepkimelerine Giriş, Eliminasyon Tepkimelerine Giriş
*Sabun Yapımı
14.Hafta *Alkollerin Tepkimeleri, Katılma Tepkimelerine Giriş: Alkenlerin Tepkimeleri, Elektrofilik Aromatik Yer Değiştirme Tepkimeleri
*Genel Tekrar

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Laboratuvar : 20,000
  • 5 Final : 40,000
  • 6 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 5 2,00 10,00
Kısa Sınav 3 1,00 3,00
Proje 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Laboratuvar 7 2,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Ev Ödevi 4 1,00 4,00
Quiz Hazırlık 3 2,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Problem Çözme 10 1,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Toplam : 146,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00