Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.104 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı tarihinin başlangıçtan XVII. yüzyıl'a kadar yerli ve yabancı kaynakları ile bu kaynaklar hakkında yapılmış olan çalışmaları öğrencilerin tanıyabilmeleri, kaynakların içerdiği bilgilerin analiz edilebilmesi.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında başlangıçtan XVII. yüzyıla kadar gerek Osmanlı coğrafyasında gerekse Osmanlı coğrafyası dışında yazılmış olan kaynaklar kronolojik sıra ile ele alınacaktır. Bu kaynakların olaylara karşı yaklaşımları ile kaynak bilgilerinin belli vakalar özelinde mukayeseli olarak ele alınması yoluna gidilecektir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aşıkpaşazade, Tevarih-i Al-i Osman, İstanbul 1332.<br />Halil İnalcık “Aşık Paşa Zade Tarihi Nasıl Okunmalı ?” Söğüt’ten İstanbul’a, Der. Oktay Özel-Mehmet Öz, Ankara 2000.<br />Hadîdî, Tevârih-i Al-i Osman (1299-1523), Haz. Necdet Öztürk, İstanbul 1991<br />Oruç, Die Frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch, ed. Franz Taeschner, Hannover 1925<br />Târih-i Al-i Osman, Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi, haz. Efdal Sevinçli, İzmir 1997<br />İbn Kemal, Tevârih-i Al-i Osman VIII. Defter (Transkripsiyon), Haz. Ahmet Uğur, Ankara 1997<br />Kemal Paşa-zâde, Tevârih-i Al-i Osman X. Defter. Haz. Şefâettin Severcan, Ankara 1996<br />Kayhan Atik, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Al-i Osman, Ankara, 2000<br />Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar, Kitâb-ı Müstetâb, Kitâbu Mesâlihi’l- Müslimîn ve Menâfi’i’l-Mü’minîn, Hırzü’l-Mülk, Ankara 1988<br />Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekâiyât, Tahlîl ve Metin, Haz. Abdülkadir Özcan, Ankara 1995<br />Cengiz Orhonlu, Osmanlı Tarihine Aid Belgeler, Telhisler 81597-1607), İstanbul 1970<br />Nasusü’s-Silâhî (Matrakçı) Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Hân, nşr. H.G.Yurdaydın, Ankara 1976<br />Tarih-i Osman Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri, H. 986-988/M. 1578-1580 ve Tebriz’in Fethi H. 993/M.1585, Haz. Yunus zeyrek, Ankara 2001<br />Oruç Beğ Tarihi, Hazırlayan, Atsız, ty<br />İsâ-Zâde Tarihi (Metin ve Tahlil) Haz. Ziya Yılmazer, İstanbul 1996<br />Bekir Kütükoğlu, Vekayinüvis Makaleler, İstanbul<br />Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara 1982<br />Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 4 cilt, Ankara 1988.<br />Evliya Çelebi, Seyahatname<br />Künhü'l-Ahbar, C. II, Fatih Sultan Merhmed Devri, Haz. M Hüdai Şentürk, Ankara 2003.<br />Celâl-Zâde Mustafa, Selim-Nâme, Haz. Ahmed Uğur, Mustafa Çuhadar, Ankara 1990<br />Neşri, Kitab-ı Cihannümâ,C.I-II, Haz. Faik Reşit Unat, Mehmet Altay Köymen, Ankara, 1987<br />Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han, İzladi ve Varna Savaşları( 1443-1444) Üzerine Anonim Gazavatnâme, neşr. Halil İnalcık, Mevlüd Oğuz, Ankara 1989<br />Melek Delilbaşı-Muzaffer Arıkan, Hicri 859 Tarihli Suretr-i Defter-i Sancak-i Tırhala, 2 Cilt Ankara 2001<br />Peçevi İbrâhim Efendi, Peçevî Tarihi, C.I, Hz. Bekir Sıdkı Baykal, Ankara 1992<br />Die Altosmanischen Anonymen Chroniken, ed. Friedrich Giese Leipzig 1929<br />Doukas, Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, ed. H.J Margoulias, Detroit 1975<br />Anonim Tevârih-i A-i Osman, F. Giese neşri, Haz. Nihat Azamat, İstanbul 1992.<br />Şem’ânizâde Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi, Mür’i’t-tevârih, Haz. Münir Aktepe, İstanbul 1976<br />Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri Antolojisi, IX-X: XIX. Asır Saz Şairleri, İstanbul ty<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Metin Okuma, Kaynak Tenkidi, Tartışma, Bireysel ve Toplu Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Erken dönem Osmanlı tarihinin kaynaklarından kronikleri tanıyabilir.
  • 2 Kronik yazarlarının üslup, ifade ve yaklaşımlarını değerlendirebilir.
  • 3 Kroniklerde yer alan bilgileri analiz edebilir.
  • 4 Kroniklerde yer alan bilgilerden hareketle tarih araştırmaları yapabilir.
  • 5 Kroniklerdeki bilgiler ile arşiv belgelerini kıyaslayabilirt

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Devletinin Kaynaklarına Giriş
2.Hafta *Osmanlı İmparatorluğunu batılı kaynakları
3.Hafta *Fatih ve Bayezid Dönemi Tarihçiliği, Aşıkpaşazade
4.Hafta *Oruç Bey ve Tevarih-i Al-i Osman
5.Hafta *Anonim Tevarih-i Al-i Osman
6.Hafta *Gazavatnameler
7.Hafta *Tursun Bey ve Tarih-i Ebu'l-Feth
8.Hafta *Ara Sınav/
9.Hafta *Neşri ve Kitab-ı Cihannüma
10.Hafta *Peçevi Tarihi

11.Hafta *XVII. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliği
12.Hafta *Piri Reis ve Osmanlı Denizcilik, coğrafya literatürü
13.Hafta *Katip Çelebi ve Eserleri
14.Hafta *Seyahatnamelerin Osmanlı Tarihçiliğindeki Yeri ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00