Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.113 XIII-XVI. YÜZYILLARDA MISIR-SURİYE TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, XIII. Yüzyılın tam ortasından (1250) XVI. Yüzyılın başlarına kadar (1517) Mısır ve Suriye’de hüküm süren Memlûklerin tarihini anlatmaktadır. Memlûklerle ilgili olarak Türkiye Selçukluları, İlhanlılar, Ak-Koyunlular ve Kara-Koyunlular ile Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları tarihlerine de değinilir.
Dersin İçeriği : Dersin ana konusu Mısır Memlûkleri olmakla birlikte İslâm Tarihinde Memlûk Sistemi’nin ortaya çıkışından başlanarak, Son Eyyubi sultanı el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb tarafından el-Bahriyye grubunun kuruluşu ve bu grubun kendi adlarına devlet kurmalarına takaddüm eden olaylar,; Mısır ve Suriye’de Memlûk Devleti hâkimiyetinin tessüsü; Memlûklerin İslâm, Türk, Türkiye ve Dünya Tarihi bakımlarından önemi hakkında bilgi verilir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : el-Makrîzî, Kitâb es-Sülûk li Ma’rifet Düvel el-Mülûk, VI Cilt, (Tahkik Muhammed Abdulkadir Ata), Lübnan, 1997.el-Yûsufî, Mûsa b. Muhammed b. Yahyâ, Nüzhet en-Nâzır fî Siret el-Melik en-Nâsır, Tah. Ahmed Huteyt, Beyrut, 1986.İbn İyâs, Bedâ’i‘ ez- Zuhûr fî Vekâ’i‘ ed-Duhûr, Tah. Muhammed Mustafa, V Cilt, Kahire, 1982. Ziyâde, Muhammed Mustafa, el-Müverrihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşar el-Milâdî (el-Karn et-Tâsi el-Hicrî), Kahire, 1949.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler ve sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Memlûk sisteminin gelişim sürecini ve İslam tarihindeki önemini öğrenme
  • 2 Memlûk devletinin kuruluş süreci hakkında bilgi edinme
  • 3 Memlûk siyasi tarihi hakkında bilgi edinme
  • 4 Memlûk-Haçlı münasebetlerindeki süreci öğrenme
  • 5 Ortadoğu’da Mısır- Suriye coğrafyasının öneminin vurgulanması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Memlûk Istılahının Anlamı; İslâm Tarihinde Memlûk Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Yayılması; Abbasiler Döneminde İslâm Devleti Hizmetinde Türkler; Samarra’nın Kuruluşu; Mısır’da Tulunoğulları ve Ihşidiler; Kuzey Afrika’da Fatımi Devleti’nin Kurulması ve Fatımilerin Mısır’ı fethi. Fatımiler Devri Mısır Tarihinin Özellikleri
2.Hafta *Fatımi Devleti’nin Yıkılışı; Nurettin Mahmud Zengi Zamanında Mısır’a Yapılan Hücumlar; Salahaddin ve Mısır’ın Fethi; Mısır’da Eyyubi Devleti’nin Kurulması ve Eyyubi Devleti’nin Genel Özellikleri
3.Hafta *el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyub’un el-Memalik el-Bahriyye’yi Kurması
4.Hafta *Fransa Kralı IX. Louis’in Mısır’a Hücumu; Haçlı Seferleri Hakkında Genel Bilgi; Dimyat ve Mansura’nın Ele Geçirilmesi; es-Salih’in Vefatı; Turanşah’ın Saltanatı ve Ölümü
5.Hafta *Memlûkların Mısır’da İdareyi Ele Geçirmesi ve Şeceretü’d-Dürr’ün Saltanatı
6.Hafta *Kutuz ve İlhanlılar; Moğollar Hakkında Özet Bilgi; Bağdat Abbasi Devleti’nin Yıkılışı; İran Moğolları Devletinin Kuruluşu; Ayn-ı Calut Savaşı ve Sonuçları
7.Hafta *Baybars Devri (1260-1277) ve Haçlılarla Mücadele: Baybars’ın Oğulları ve Kalavun el-Elfi Devri; Kalavun Zamanında Memlûk-Haçlı Mücadeleleri. el-Memalik el-Burciyye’nin Kurulması.
8.Hafta *Yarıyıl Sınavı
9.Hafta *Halil b. Kalavun ve Haçlıların Suriye’den atılması
10.Hafta *Muhammed b. Kalavun’un Saltanatı
11.Hafta *Muhammed b. Kalavun’un Oğulları Dönemi (1341-1361); Siyah Veba
12.Hafta *Muhammed b. Kalavun’un Torunları Devri (1361-1382); Kıbrıs Kralı I. Peter’in İskenderiyye’ye Akını
13.Hafta *el-Memalik el-Çerakise’nin Faaliyetleri
14.Hafta *el-Memalik el-Çerakise’nin Memlûk Devleti’nin Dizginlerini Ele Geçirmeleri
15.Hafta *el-Memalik el-Çerakise’nin Memlûk Devleti’nin Dizginlerini Ele Geçirmeleri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 2 15,00 30,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Vize 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00