Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.123 FARSÇA TARİH METİNLERİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin Farsça tarih metinlerini tanımalarını ve okuyabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Farsça Tarih Metinleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Atabek el-Cuveynî, Kitab-ı ‘Atebetü’l-Ketebe, yay. Muhammed Kazvinî - Abbas İkbâl, Tahran 1329 h.ş. 2. Abdürrezzak-ı Semerkandî, Matla’-ı Sadeyn Mecma’-ı Bahreyn, yay. Abdulhuseyn-i Nevâî, I/1, Tahran 1372 h.ş., I/2, II/1, II/2, Tahran 1383 h.ş. 3. Devletşah-ı Semerkandî, Tezkiretü’ş-Şuarâ, yay. Muhammed Ramazanî, Tahran 1366 h.ş. 4. Fasih-i Hâfî, Mücmel-i Fasihî, yay. Mahmud Ferruh, I-III, Meşhed 1339-1341 h.ş. 5. Gıyâseddin Ali-i Yezdî, Saâdetnâme ya Ruznâme-i Gazavât-ı Hindustan, yay. İrec Afşar, Tahran 1379 h.ş.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Farsça yazmış olan tarihçileri ve eserlerini anlatabilme
  • 2 Farsça tarih metinlerini okuyabilme
  • 3 Farsça tarih metinlerindeki tarihsel bilgilerden yararlanabilme
  • 4 Farsça tarih metinlerinin çevirilerini yapabilme
  • 5 Farsça metinleri münferit çalışmalarda kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Atabek el-Cuveynî’nin Kitab-ı ‘Atebetü’l-Ketebe’sinden seçme metin okuma
2.Hafta *Abdürrezzak-ı Semerkandî’nin Matla’-ı Sadeyn Mecma’-ı Bahreyn’inden seçme metin okuma
3.Hafta *Devletşah-ı Semerkandî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ’sından seçme metin okuma
4.Hafta *Fasih-i Hâfî’nin Mücmel-i Fasihî’sinden seçme metin okuma
5.Hafta *Gıyâseddin Ali-i Yezdî’nin Saâdetnâme ya Ruznâme-i Gazavât-ı Hindustan’ından seçme metin okuma
6.Hafta *Hâfız-ı Ebrû’nun Zeyl-i Kitab-ı Zafernâme-i Şâmî’sinden seçme metin okuma
7.Hafta *Hâfız-ı Ebrû’nun Zübdetü’t-Tevârih-i Baysungurî’sinden seçme metin okuma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hasan b. Taceddin-i Yezdî’nin Camiü’t-Tevârih-i Hasanî’sinden seçme metin okuma
10.Hafta *Hasan b. Taceddin-i Yezdî’nin Camiü’t-Tevârih-i Hasanî’sinden seçme metin okuma
11.Hafta *Hondmir’in Habibü’s-Siyer’inden seçme metin okuma
12.Hafta *Hondmir’in Düsturü’l-Vüzerâ’sından seçme metin okuma
13.Hafta *Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’sinden seçme metin okuma
14.Hafta *Mirhond’un Ravzâtü’s-Safa’sından seçme metin okuma
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 2 5,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00