Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL310 TASAVVUF 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilimsel bir alan olarak tasavvufun yapısı, ana kavramları, temel meselelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği : Tasavvufun kavramları ve temel meseleleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, şerh ve takdim: Nevâf el-Cerrâh, Beyrut-2001 [Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul-1999 (üçüncü baskı) ].
2- Tûsî, Ebû Nasr Serrâc, el-Lüma’ İslam Tasavvufu Tasavvufla İlgili Sorular-Cevaplar, haz.: H. Kâmil Yılmaz, İstanbul-1996.
3- Hucvirî, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfü’l-Mahcûb, tah.: İs’âd Abdülhâdî Kandîl, Beyrut 1980 (Keşfü’l-Mahcûb Hakikat Bilgisi, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul 1996).
4- Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer, Avârifü’l-Maârif, Beyrut-1966 (Tasavvufun Esasları Avârifü’l-Maârif Tercemesi, haz.: H. Kâmil Yılmaz-İrfan Gündüz, İstanbul-1989).
5- Mekkî, Ebû Tâlib, Kûtü’l-Kulûb fî Muâmeleti’l-Mahbûb, trc.: Yakup Çiçek-Dilaver Selvi, İstanbul-2004.
6- Kelâbâzî, Ebû Bekir Muhammed, et-Taarruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, neşr.: A. J. Arberry, Kâhire-1994 (Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul-1992).
7- Yılmaz, H. Kamil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul-2002.
8- Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, İstanbul-1979.
9- Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul-1981.
10- Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul-1998.
11- Türer, Osman, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İstanbul-1998.
12- Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara-1997
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Anlatım 2- Soru-Cevap 3- Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Tasavvufa ilişkin temel kavramları, tasavvufun temel meselelerini açıklar.
  • 2 Zühd ve Tasavvuf döneminin unsurlarını kavramlarla birlikte değerlendirir.
  • 3 Tasavvuf kavramlarını, sufi uygulamalarını ve tasavvuf döneminde ortaya çıkan tasavvuf anlayışlarını yorumlar.
  • 4 Tasavvufta bilgiye erişme metotlarını ve marifete dayalı kavramları analiz eder.
  • 5 Tasavvufta insan eğitme metotlarını açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tasavvufun Meseleleri
2.Hafta *Tasavvufta kavramlar; Tasavvufî Ahlakla ilgili kavramlar
3.Hafta *Tevbe, Takva
4.Hafta *Vera, İstikamet
5.Hafta *Zühd, Fakr
6.Hafta *Tevekkül, Rıza
7.Hafta *İsar, Kanaat, Sabır
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Seyr u Sülukla İlgili Kavramlar; Makam, hal
10.Hafta *Nefis ve Mertebeleri; Nefsi Terbiye Etme Metotları
11.Hafta *Mürid, Derviş, Şeyh
12.Hafta *Marifet ve Bilgi Kavramları
13.Hafta *Marifet, Arif, Fena-Beka
14.Hafta *Tevhid, Vahdet-i Vücud

  • 2 Final : 70,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 73,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00