Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL305 TASAVVUF TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilimsel bir alan olarak tasavvufun yapısı, ana kavramları, kaynakları ile zühd ve tasavvuf dönemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği : Tasavvufun tanımı, konusu, gayesi, kaynak eserleri, kavramları ve diğer ilimlerle münasebeti, Zühd ve Tasavvuf Dönemi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, şerh ve takdim: Nevâf el-Cerrâh, Beyrut-2001 [Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul-1999 (üçüncü baskı) ]. 2- Tûsî, Ebû Nasr Serrâc, el-Lüma’ İslam Tasavvufu Tasavvufla İlgili Sorular-Cevaplar, haz.: H. Kâmil Yılmaz, İstanbul-1996. 3- Hucvirî, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfü’l-Mahcûb, tah.: İs’âd Abdülhâdî Kandîl, Beyrut 1980 (Keşfü’l-Mahcûb Hakikat Bilgisi, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul 1996). 4- Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer, Avârifü’l-Maârif, Beyrut-1966 (Tasavvufun Esasları Avârifü’l-Maârif Tercemesi, haz.: H. Kâmil Yılmaz-İrfan Gündüz, İstanbul-1989). 5- Mekkî, Ebû Tâlib, Kûtü’l-Kulûb fî Muâmeleti’l-Mahbûb, trc.: Yakup Çiçek-Dilaver Selvi, İstanbul-2004. 6- Kelâbâzî, Ebû Bekir Muhammed, et-Taarruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, neşr.: A. J. Arberry, Kâhire-1994 (Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul-1992). 7- Yılmaz, H. Kamil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul-2002. 8- Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, İstanbul-1979. 9- Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul-1981. 10- Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul-1998. 11- Türer, Osman, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İstanbul-1998. 12- Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara-1997
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Anlatım 2- Soru-Cevap 3- Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hamide Ulupınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Tasavvufun tanımı, konusu, gayesi ve özelliklerini anlatır. Tasavvufa ilişkin temel kavramları, tasavvufun kaynaklarını dar ve geniş anlamda tanımlar. Tasavvuf tarihinin tanımını bilir, kaynakları ve dönemlerini sıralar.
  • 2 Zühd ve Tasavvuf döneminin unsurlarını açıklar.
  • 3 Tasavvuf kavramlarını, sufi uygulamalarını ve tasavvuf döneminde ortaya çıkan tasavvuf anlayışlarını yorumlar. Sufi biyografilerini örnekler.
  • 4 Tasavvufun diğer İslami ilimlerle münasebetini kurar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder. Tasavvufun menşei ile ilgili görüşleri analiz eder.
  • 5 Başlangıçtan tarikatlar dönemine kadar bu süreçte yer alan unsurları bir araya getirip genellemelere ulaşır.
  • 6 Başlangıçtan tarikatlar dönemine kadar bu süreçte yer alan unsurları değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mistisizm ve Tasavvuf
2.Hafta *Tasavvuf tanımı, konusu, gayesi ve özellikleri
3.Hafta *Tasavvufun kaynağı: Kitap ve Sünnet
4.Hafta *Tasavvufun kaynak eserleri (Klasikler)
5.Hafta *Tasavvufun diğer İslami ilimlerle münasebeti
6.Hafta *Tasavvufun sosyal ilimlerle ve güzel sanatlarla münasebeti
7.Hafta *Tasavvuf tarihi ve kaynakları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Zühd Dönemi, Zühd Mektepleri
10.Hafta *Tasavvuf Dönemi
11.Hafta *Tasavvuf Mektepleri
12.Hafta *Tarikatlar Dönemi Genel Özellikleri
13.Hafta *Yeseviyye, Bektaşiyye
14.Hafta *Ahilik, Mevleviyye

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 30,000
  • 2 Final : 70,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 16 1,00 16,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 103,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00