Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL212 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fıkhı kaynakları, literatürü ve sistematiği çerçevesinde tanıtmak
Dersin İçeriği : İslam fıkhının tarihi gelişimi, kaynakları, literatürü ve genel yapısı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İslam Hukukuna Giriş, Prof. Dr. Saffet Köse, Hikmetevi yayınları, 2012. 2. İslam Hukukuna Giriş, Edit. Prof. Dr. Yunus Apaydın, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010. 3. El-Medhal li-dirâsetil-ş-şerîatil-islâmiyye, Abdulkerîm Zeydân, Müessesetü´r-Risâle, Beyrut 1986. 4. El-Medhalil-fıkhiyyil-âm (el-Fıhul-islâmî fî sevbihil-cedîd), Mustafa Ahmed Ez-Zerkâ, I-II Cild, Darul-kalem, 2004. 5. Başlangıçtan zamanımıza kadar İslam hukuk tarihi, Prof.Dr. Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık, İstanbul 1999. 6. Türk hukuk tarihi, Mehmet Akif Aydın Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1995. 7. İlk dönem İslam hukuk biliminin gelişimi, Ahmet Hasan ; çev. Haluk Songur, Rağbet Yayınları, İstanbul 199. 8. İslam hukukuna giriş, Joseph Schacht ; trc. Mehmet Dağ, Abdulkadir Şener. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1977.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Dirik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Fıkhın tarihi gelişimi içindeki evrelerini açıklar
  • 2 Başlıca klasik fıkıh metinlerini tanır
  • 3 Temel fıkıh kavramlarını ve esaslarını tanımlar
  • 4 Fıkhi düşüncenin genel yapısı ve temel özelliklerini tahlil eder
  • 5 Modern fıkıh düşüncesinin değerlendirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fıkhının mahiyeti ve temel özellikleri, fıkıh ve hukuk kavramlarının ortak ve farklı yönleri
2.Hafta *Fıkhının doğuşu ve tarihsel gelişimi
3.Hafta *Fıkıh Mezhepleri
4.Hafta *Klasik Fıkıh eserlerinin sistematiği ve Fıkıh literatürü
5.Hafta *Fıkıh Usulü ve Fıkıh Usulü literatürü I
6.Hafta *Fıkıh Usulü ve Fıkıh Usulü literatürü II
7.Hafta *Fıkhın temel kaynakları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Fıkhın temel kaynakları II
10.Hafta *İçtihat teorisi
11.Hafta *Fıkhın temel prensipleri, mekâsıd teorisi
12.Hafta *Genel Fıkıh kuralları (kavâid-i külliye), Modern fıkıh teorileri (tanzîrul-fıkh)
13.Hafta *Mülkiyet teorisi
14.Hafta *Akit teorisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 1 3,00 3,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00