Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB5.138 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mutasavvıfların eserlerinden seçilmiş örnek metinler çerçevesinde tasavvufun usûl, esas ve uygulamaları ile düşüncesini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Mutasavvıfların eserlerinden tasavvufa dair konular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Abdurrahman Güzel, Dini Tasavvufi Türk edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları, [2000].
Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, İstanbul: Kitabevi, 2000.
Abdurrahman Güzel, Dini Tasavvufi Türk edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları, [2000].
Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, İstanbul: Kitabevi, 2000.
Necla Pekolcay-Selçuk Eraydın, İslami Türk Edebiyatı, İstanbul: İrfan Yayınevi, 1975.
Mustafa Tatçı, Edebiyattan İçeri: Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.
Azmi Bilgin, “Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2007,331-352. H. İbrahim Şener, Âlim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş, sinevizyon, anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk Tasavvuf Edebiyatı’ndaki temel konu ve kavramları tanımlayıp unsurlarını sıralar.
  • 2 Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın kavramlarını ve unsurlarını açıklar.
  • 3 Türk Tasavvuf Edebiyatı ile ilgili sûfî uygulamalarını yorumlar, örnekler.
  • 4 Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın önemli simalarını tanır.
  • 5 Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın diğer edebiyat türleriyle ilişkisini açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *İbrâhim Efendi (ö.1065/1655): Tasavvuf Manzûmesi
3.Hafta *Ümmî Sinan: Dîvân'dan Seçmeler
4.Hafta *Sun'ullah Gaybî: Dîvân'dan Seçmeler
5.Hafta *Niyâzî-i Mısrî: Dîvân-ı İlâhiyât’tan Seçmeler
6.Hafta *İsmail Hakkı Bursevî: Kitâbu'n-Netîce'den Seçmeler
7.Hafta *Sezâ-yi Gülşenî: Dîvân'dan Seçmeler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Erzurumlu İbrahim Hakkı: Dîvân'dan Seçmeler
10.Hafta *Şeyh Gâlib: Dîvân'dan Seçmeler
11.Hafta *Kuddûsî Ahmed Efendi: Dîvân'dan Seçmeler
12.Hafta *Sâlih Baba: Dîvân'dan Seçmeler
13.Hafta *İbrahim Halil Efendi: Dîvân'dan Seçmeler
14.Hafta *Alvarlı Muhammed Lütfî: Dîvân'dan Seçmeler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00