Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB5.143 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mutasavvıfların Eser/Divanlarından tasavvuf düşüncesini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Mutasavvıfların eser/divanlarından tasavvufa dair konular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Abdurrahman Güzel, Dini Tasavvufi Türk edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2000. 2. Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, İstanbul: Kitabevi, 2000. 3. Necla Pekolcay-Selçuk Eraydın, İslami Türk Edebiyatı, İstanbul: İrfan Yayınevi, 1975. 4. Mustafa Tatçı, Edebiyattan İçeri: Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, Ankara: Akçağ Yayınları, 1997. 5. H. İbrahim Şener, Âlim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003. 6. Azmi Bilgin, “Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2007, 331-352.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş, sinevizyon, anlatma, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın kavramlarını ve unsurlarını açıklar.
  • 2 Türk Tasavvuf Edebiyatı ile ilgili temel kavramları tanımlar. Unsurlarını sıralar.
  • 3 Türk Tasavvuf Edebiyatı ile ilgili sufi uygulamalarını yorumlar, örnekler.
  • 4 Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın diğer edebiyat türleriyle ilişkisini kavrar.
  • 5 Türk tasavvufunun önemli simalarını tanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Tasavvuf- Edebiyat İlişkisi
3.Hafta *Tekke ve Dîvân Edebiyatı
4.Hafta *Ahmed Yesevî ( ö. 562 / 1166 ): Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler
5.Hafta *Hacı Bektâş-ı Velî ( ö. 669 / 1272 ): Makâlât’tan Seçmeler
6.Hafta *Yunus Emre (ö.720 / 1320 ): Dîvân’dan Seçmeler
7.Hafta *Âşıkpaşa (ö. 733 / 1332 ): Garipnâme’den Seçmeler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hacı Bayrâm-ı Velî ( ö. 833 /1429-30 )
10.Hafta *Yazıcıoğlu Mehmed Efendi ( ö. 855 / 1451 ): Envâru’l-âşıkîn’dan Seçmeler
11.Hafta *Eşrefoğlu Rûmî ( ö. 874 / 1469 ): Müzekkîn-nüfûs’dan Seçmeler
12.Hafta *İbrâhim Tennûrî ( ö. 887 / 1482 ): Gülzâr-ı Manevî’den Seçmeler
13.Hafta *Akhisarlı Şeyh İsâ ( ö. 967 /1559-60 ): Menâkıbnâme’den Seçmeler
14.Hafta *Aziz Mahmud Hüdâyî ( ö. 1038 /1628 ): Dîvân’dan Seçmeler
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00