Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR6.114 KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA VE KULLANMA SORUNLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında, mimari ve küçük buluntuların korunma yöntemleri ile özellikle mimari eserlerin restorasyon öncesi ve sonrası işlevsel açıdan kullanımları üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste, başta Anadolu olmak üzere Türk-İslam Arkeolojisinin kapsamına giren tüm bölge ve konularda tespit edilmiş mimari ve küçük buluntuların korunma yöntemleri ile özellikle mimari eserlerin restorasyon öncesi ve sonrası işlevsel açıdan kullanımları üzerinde durulacaktır. Tarihi yapılara yüklenen yeni işlevin olumlu ve olumsuz sonuçlarından yola çıkılarak, tarihi eserlerin bütüncül bir şekilde korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda öneriler ve çözüm yolları geliştirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat. Ahunbay. Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 2010. Mazı. F., Tarihi Çevrenin Korunmasında Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi, Mevzuat Dergisi, Y.12, S. 138, Haziran 2009. Arslan. Rıfkı., ‘Tarihi Kentlerde Tarihsel Kesimlerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi’, Tarihi Kentlerde Planlama/Düzenleme Sorunları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Matbaası, Ankara, 1989. Erder, Cevat., Tarihi Çevre Kaygısı, OTTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999. Gürsel, Yücel., Mimarlık ve Çevre, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1992. Kuban, Doğan., Türkiye’de Tarihi Çevre Korumanın Kültürel Boyutları, Tarihi Kentlerde Planlama/Düzenleme Sorunları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Matbaası, Ankara, 1989.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : --

  • 1 Türkiye’deki koruma mevzuatı hakkında bilgi edinmek.
  • 2 Korumada izlenecek yol ve yöntemler hakkında temel bilgi sahibi olmak
  • 3 Restorasyon çalışmalarında temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 Tarihi eserlerin yeniden işlevlendirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken konular ve temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 5 Disiplinler arası çalışmaların önemini kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dünya’da özellikle tarihi eserleri ile öne çıkmış batı toplumlarındaki koruma anlayışına ve mevzuatına genel bakış.
2.Hafta *Dünya’da özellikle tarihi eserleri ile öne çıkmış batı toplumlarındaki koruma anlayışına ve mevzuatına genel bakış.
3.Hafta *Ülkemizdeki koruma anlayışı ve mevzuatına genel bakış.
4.Hafta *Ülkemizdeki koruma anlayışı ve mevzuatına genel bakış.
5.Hafta *Küçük eserlerin korunması.
6.Hafta *Mimari eserlerin korunmasında temel ilke ve yöntemler.
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Ülkemizde tarihi eserlere yaklaşım ve korunmalarında yaşanan zorluklar ve nedenleri.
9.Hafta *Ülkemizde tarihi eserlere yaklaşım ve korunmalarında yaşanan zorluklar ve nedenleri.
10.Hafta *Küçük eserlerin ve mimari yapıların restorasyonlarında uygulanacak temel ilkeler.
11.Hafta *Küçük eserlerin ve mimari yapıların restorasyonlarında uygulanacak temel ilkeler.
12.Hafta *Tarihi eserlerde işlev sorunu.
13.Hafta *Tarihi eserlerde işlev sorunu.
14.Hafta *Mimari yapıların yeniden işlevlendirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken temel hususlar.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 40,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 14 2,00 28,00
Ev Ödevi 1 43,00 43,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00