Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR5.125 ERKEN DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE ETKİLEŞİMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı Osmanlı Mimarisinin oluşum sürecini ve bu süreci etkileyen farklı kültürleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, 14-15. yüzyıl Osmanlı mimarisi tanıtılacak ve mimari üslubun oluşumunu sağlayan tarihsel süreç ele alınacaktır. Osmanlı mimarisinin farklı kültürlerle etkileşimi, yapı analizleri ile çözümlenmeye çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Sanatta Etkileşim. Uluslar arası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bildiriler, Ed. Zeynep Yasa Yaman, Türkiye İş Bankası, Kasım 2000. *Durukan, Aynur (2002). “Osmanlı Beyliğinde Sanat Ortamı”, XIII. Türk Tarih Kongresi, III/II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 1103-1160. *Eser, Erdal (2000). 11-14. Yüzyıllar Anadolu-Suriye Sanat İlişkileri (Cephe Mimarisinde Suriye Etkileri), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. *Eyice, Semavi (1976). “Bizans-İslam-Türk Sanat Münasebetleri” V. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s. 298-302. *Faroqhi, Süreyya (2001). Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. *Gündüz Küskü, Sema (2011). “Bursa Orhan Zaviyesinin Cephe Düzenlemeleri Ve Çevre Kültürlerle İlişkileri”, Orhan Gazi ve Dönemi, Uluslar Arası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu (8-10 Nisan 2011), (Ed. İ. Selimoğlu), Osmangazi Belediyesi, Bursa, s. 525-554. *İnal, Güner (1982). “Orta Çağlarda Anadolu’da Çalışan Suriye ve Mezopotamyalı Sanatçılar.” Sanat Tarihi Yıllığı, XI, s. 83-94. *Köprülü, Fuat (2004). Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Akçağ Yayınları, Ankara. *Lowry, Heath W. (2009). Erken Dönem Osmanlı Devletinin Yapısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. *Ostrogorsky, Georg (1991). Bizans Devleti Tarihi, (Çev. F. Işıltan), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. *Şaman Doğan, Nermin (2006). “Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları-Memluklu Sanatı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, s. 131-149. *Tanman, Baha (2005). “14. ve 15. Yüzyılların Anadolu Türk Mimarlığında Gotik Etkiler”, Afife Batur’a Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Literatür, İstanbul, s. 213-225. *Tanman, Baha (1999). “Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Memluk Etkileri”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı, Uluslarüstü Bir Miras, Yem Yayınları, İstanbul, s. 82-90. *Tunay, İ. Mehmet (1983). “Geç Bizans-Erken Osmanlı Duvar Teknikleri”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, III, s. 1691-1696.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin tarihsel sürecini algılayabilme
  • 3 Mimari üzerinden etkileşimleri değerlendirebilme
  • 4 Bölgesel ve dönemsel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Dönemin yapı türlerini algılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dönemin tarihsel alt yapısı (çeşitlilik ve çoğulculuk)
2.Hafta *Dönemin genel mimari özellikleri
3.Hafta *Osman dönemi mimarisi ve çevresel etkenler
4.Hafta *Orhan dönemi mimarisi ve çevresel etkenler
5.Hafta *I. Murad dönemi mimarisi ve ilişkiler
6.Hafta *I. Bayezid dönemi mimarisi ve ilişkiler
7.Hafta *I. Mehmed dönemi mimarisi ve ilişkiler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *II. Murad dönemi mimarisi ve ilişkiler
10.Hafta *Başkent üslubuna dâhil edilen Bizanslı özellikler
11.Hafta *Mimaride Bölgesel Farklılıklar
12.Hafta *Ticari ilişkiler ve sanata yansımaları
13.Hafta *Sanatçı yolculukları
14.Hafta *Değerlendirme

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00