Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS5.115 MARKSİST KURAMIN ÇAĞDAŞ YORUMCULARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin Marksist kuramı ve kuramın çağdaş yorumcularının görüş ve düşüncelerini güncel gelişmeler çerçevesinde değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, Marx’ın ilk dönem eserlerinde ortaya koyduğu felsefi ve toplumbilimsel yaklaşımları; insan, tarih ve topluma dayalı görüşleri ile sonraki eserleri arasındaki bilgi kuramsal süreklilik ve kopuşlar tartışılacaktır. Çağdaş Marksistlerin temel tezler üzerine yorumlarına, uyarlama çabalarına ve eleştirilerine yer verilecektir. Frankfurt Okulu’ndaki Marksçı etki, postmodern felsefe ve toplum bilimi içerisinde geliştirilen yeni yaklaşımlar, ideoloji, sivil toplum, hegemonya, kapitalizm, habitus, sembolik sermaye ve devletin ideolojik aygıtları gibi kavramlar ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Timur, Taner, Marksizm, İnsan ve Toplum/Balibar, Sêve, Althusser, Bourdieu, Yordam Kitap, İstanbul, 2011. Bidet, Jacques ve Kouvelakis, Stathis, (Eds.), Critical Companion to Contemporary Marxism, Brill, Leiden, 2008. Laclau, E. & Mouffe, C. (2001) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (Second Edition). London: Verso. Bağce, H. Emre, Frankfurt Okulu, Doğu-Batı Yay., Ankara, 2013. Antonio, Robert J. Karl Marx, The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists, ed. George Ritzer, Blackwell, Oxford, 2003, ss. 93-131.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma ve metin çözümlemesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, Marksist kuramın felsefi temellerini kavrar
  • 2 Ekonomi-politiğe ilişkin kuramları ve kavramları öğrenir
  • 3 Güncel gelişmeleri ekonomi-politik kuramı açısından değerlendirebilir
  • 4 Eleştirel toplumsal teori bağlamında ortaya konulan yeni yaklaşımları yorumlayabilir
  • 5 Bağımsız düşünme ve toplumsal eleştiri becerisi kazanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Marx'ın düşüncesini etkileyen fikirler ve akımlar, I
2.Hafta *Marx'n düşüncesini etkileyen fikirler ve akımlar, II
3.Hafta *Marx, marksizm ve sosyoloji
4.Hafta *Teorik ve pratik boyutuyla sosyalizm
5.Hafta *Emeğin küresel örgütlenmesi, enternasyonal
6.Hafta *20. yüzyılın makro gelişmeleri ve Marksizm
7.Hafta *Yapısalcılık ve Marksizm
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Marksizm ve kişilik kuramları
10.Hafta *Althusserci Marxism and theories of personalityetki, devlet, devrim ve bilim
11.Hafta *Marksizm ve kültürel antropoloji
12.Hafta *Frankfurt Okulu düşünürleri
13.Hafta *Frankfurt Okulu Düşünürleri II
14.Hafta *Balibar, Lacan, Bourdieu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 7 3,00 21,00
Final Sınavı Hazırlık 7 3,00 21,00
Diğer 1 8,00 8,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00