Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS5.113 KİMLİK VE GÖÇ ÇALIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, sosyolojinin temel kavramlarından olan kimlik ve göç ile ilgili çalışmaları ele almayı ve öğrencilere bu konuda bilgi aktarmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders, sosyal bilim literatüründe göç ve kimlik konusundaki çeşitli kuram ve yaklaşımların incelenmesi ve tartışılmasını amaçlamaktadır. Modern toplum, erken dönemlerinden itibaren büyük nüfus kitlelerinin gerek savaş gerek iç çatışmalar gerekse de ekonomik zorlamalar nedeniyle yer değiştirmesi ile karakterize olur. Ancak buna rağmen bu olgu sosyolojide görece geç bir döneme kadar ele alınmamıştır. Günümüzde ise dünyada yükselen küreselleşme ve kimlik merkezli siyasetle ilişkili olarak sosyal bilimlerde etnisite, azınlık, diaspora, ulus-devlet, çoğunlukçuluk, çok-kültürcülük, etno-merkezcilik gibi kavramlar bağlamında çeşitli kuramsal tartışmalar görülmektedir. Bu kavramlar, ülkemizde de son zamanlarda artan biçimde gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Bu bağlamda bu ders kapsamını da bu kavram ve kuramların ayrıntılı olarak ele alınması ve tartışılması oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Safran, W., “Citizenship and Nationality in Democratic Systems: Approaches to Defining and Acquiring Membership in the Political Community”, International Political Science Review Contrasting Political Institutions, Vol.18, No. 3, Sage Publications, 1997, s. 313-335. Barth, F., “Introduction”, Ethnic Groups and Boundaries the Social Organization of Culture Difference, (Ed.) Fredrik Barth, Little Brown and Company, Boston, 1969, s. 9-38. Chambers, I., Migrancy, Culture, Identity, Routledge. London, 1994. Cohen, R., “Creolization and Cultural Globalization: The Soft Sounds of Fugitive Power”, Globalizations, 4 (3), 1-16, 2007. Hall, S. “The Question of Cultural Identity”, Modernity and its Futures, (Eds.) Stuart Hall, Polity Press in Association with the Open University, Cambridge, 1992, s. 273-316.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, okuma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Göç ve kimlik arasındaki sosyolojik bağı kavrama
  • 2 Göç kavramının modern dönemdeki önemini kavrama
  • 3 Etnisite, etnik kimlik, kimlik politikaları ve çoğunlukçuluk gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olma.
  • 4 Kimlik temelli politik talepleri tanıma ve post-modern politikanın temellerini anlama
  • 5 alt kimlik gruplarını tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve temel kavramları
2.Hafta *Kimlik kavramının sosyolojik tahlili
3.Hafta *Kimliğin temel bileşenleri
4.Hafta *kimliğin temel nitelikleri
5.Hafta *Azınlık, çoğunlukçuluk, çoğulculuk, ulus, ulusal kimlik, ulus devlet kavramları.
6.Hafta *Yurttaşlık kavramının soy kütüğü
7.Hafta *Anayasal yurttaşlık kavramı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Vatan, vatansızlık kavramları
10.Hafta *Göçün türleri
11.Hafta *Diaspora kavramı
12.Hafta *Diasporik kimlik
13.Hafta *19. ve 20. Yüzyıldaki büyük göç hareketleri
14.Hafta *Küreselleşme ve göç
15.Hafta *genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00