Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
STK6.138 BİLİM FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini, sıklıkla kullanılan araştırma desenlerini ve örnekleme yöntemlerini tartışmak; tek faktörlü, çok faktörlü ve çok değişkenli veri analizi yöntemlerinin SPSS ve AMOS yazılımları ile uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler; bilim, bilimsel araştırma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, süreci ve rapor hazırlama konularını öğrenecekve nicel yöntemlerin analiz edilmesinde kullanılan SPSS ve AMOS gibi yazılımları kullanma konusunda yetkinlik kazanacaklardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Punch, Keith(Çev: Zeliha Etöz), Sosyal Araştırmalara Giriş Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Siyasal Yayınları, Ankara, 2009.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Şeşen , Harunvd, Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara , 2011.<br />Tabak, Akif vd, Sistem Dinamikleri, Detay Yayınları, Ankara,2010.<br />Fraenkel, J.R. &Wallen, N.E., How todesignandevaluateresearch in education (Sixthedition), Boston: McGraw-HillPub, 2006.<br />Büyüköztürk, Ş.,Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegema, 2010.<br />Black Thomas R.,DoingQuantitativeResearch in theSocialSciences An IntegratedApproachtoResearch Design, MeasurementandStatistics, Sage Publications,1999.<br />Kline, P. , An easyguidetofactoranalysis, New York: Routledge,1994.<br />Tabachnick, B. G, &Fidell, L.S. , Using multivariatestatistics (Fourthedition). Boston: Allyand Bacon,2001.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, soru cevap, okuma, ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Söyler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yusuf Baş
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Nitel ve nicel analizi bilir ve bu konuyu örnekler vererek açıklayabilir,
  • 2 Araştırmanın örneklem miktarı ile ölçüm araçlarını belirleyebilir,
  • 3 Değişkenler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilir,
  • 4 Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne kadar etkilediğini (yordadığını) açıklayabilir,
  • 5 Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkde aracılık ve düzenleyicilik etkisine sahip değişkenleri belirleyerek açıklayabilir,
  • 6 Araştırma tekniklerinde vaka analizinin faydalarını ve sınırlarını açıklayabilir.
  • 7 İçerik analizi yapabilir.
  • 8 anket çalıması yapmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı
2.Hafta *Bilim, Teori, Hipotez Ve Araştırma
3.Hafta *Araştırma Tasarımı, Süreci ve Rapor Hazırlama
4.Hafta *Araştırmada Nitel ve Nicel Yöntemler
5.Hafta *Örneklem Belirleme
6.Hafta *SPSS Yazılımına Giriş Betimleyici Analizler
7.Hafta *Farklılık analizi (t-testi, tek ve çok faktörlü ANOVA)
8.Hafta *Benzerlik Analizi (Korelâsyon)
*Benzerlik Analizi (Korelâsyon)
9.Hafta *Benzerlik Analizi (Regresyon)
10.Hafta *Benzerlik Analizi (Regresyon)
11.Hafta *Çok Değişkenli İstatistik Analizler (Aracı, Biçimleyici ve Baskıcı etki)
12.Hafta *Geçerlilik, Güvenirlik ve Faktör analizi
13.Hafta *Parametrik Olmayan Testler
14.Hafta *YEM ve AMOS Yazılımına Giriş
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 6 7,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 13 7,00 91,00
Araştırma Sunumu 1 15,00 15,00
Küçük Grup Çalışması 1 15,00 15,00
Toplam : 229,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00